Nasim Morad. Foto: Clemens Bielen
Nasim Morad. Foto: Clemens Bielen

Weinig discussie tijdens de raadsvergadering van 25 april

Politiek

WINTERSWIJK - Als voornaamste bespreekstukken in de raadsvergadering van 25 april stonden het visiedocument BOSS (Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten) en de Startnotitie van de Omgevingsvisie op de agenda. Tevens vonden er nog wat verschuivingen plaats in de personele bezetting van de gemeenteraad en een commissie. Door beëdiging werden de nieuwe leden officieel geïnstalleerd.

Door Clemens Bielen

Winterswijk moet aantrekkelijker worden voor de jeugd
De Boss-visie toont een toekomstbestendig netwerk van aantrekkelijke en uitdagende speelplekken voor kinderen en routes voor alle leeftijden. Met behulp van kaart- en inspiratiemateriaal is geïnventariseerd en in beeld gebracht wat de visie betekent voor de verschillende buurten.
In het raadsvoorstel stond beschreven dat de gemeente een adviserende en faciliterende rol heeft bij de speeltuinorganisaties met een ongewijzigde gemeentelijke bijdrage. ‘Te mager’ vonden VW en de PvdA. Deze partijen dienden een motie in, die voorziet in een extra steuntje in de rug voor de speeltuinen, waaraan door de indieners veel waarde wordt gehecht. De speeltuinverenigingen kunnen doorgroeien naar wijkorganisaties, die een grote rol gaan spelen bij de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen een wijk.

In de voorafgaande raadscommissie werd met sceptische blik gekeken naar het vaststellen van de spoorzone als gebied dat ingericht kan worden voor ‘hangjongeren’. De jeugd van 12-18 jaar verdient een plek in de BOSS-visie. De twijfels over haalbaarheid en wenselijkheid van de inrichting van dergelijke gebieden werden in de raadsvergadering niet herhaald. VW sprak nog wel de wens uit om bij het zoeken naar een geschikte locatie zeer zorgvuldig te werk te gaan. Tom van Beek wees op het mislukken van het project op de locatie bij Eucalypta, waar weinig jeugd te vinden is.
Het oorspronkelijke voorstel werd in de geest van de motie aangepast en goedgekeurd door de Raad.

De Startnotitie Omgevingsvisie
Sinds 2024 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de gemeentelijke besluitvorming. Alle bestemmingsplannen worden vanaf 2024 samengevat in één Omgevingsvisie: Een strategisch en richtinggevend document, dat zich richt op het jaar 2040. De eerste fase is de startnotitie ‘Het verhaal van Winterswijk’, dat door de meeste partijen met waardering en belangstelling werd ontvangen. WB en Morgen zagen echter te weinig concrete keuzes in het visiestuk.
Van Nijkerken (Morgen): “We staan voor een veranderingsopgave en ik zie te weinig visie in die richting.” De Startnotitie van de Omgevingsvisie werd door de Raad goedgekeurd. De tegenstemmen kwamen van Morgen en WB.

Wisseling van de wacht
Nasim Morad nam afscheid als raadslid voor de VVD. Hij kon zijn raadslidmaatschap niet meer combineren met zijn drukke werkzaamheden als apotheker. Morad is niet verloren voor de politiek; hij wilde wel betrokken blijven bij de gemeenteraad en werd even later geïnstalleerd als commissielid.
R.J.K Garvelink nam voor de VVD het stokje van Morad over en legde met innige overtuiging de eed af. Het kersverse raadslid werd door burgemeester Bengevoord even later gefeliciteerd met zijn ‘maiden speech’, toen hij als woordvoerder namens de VVD de motie ‘Vreemd’ (Bumerhof) verdedigde. De motie werd later ingetrokken.

RJK Garvelink. Foto: Clemens Bielen

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant