Afbeelding

Woningbouw op terrein voormalige speeltuinvereniging ’t Kreil

Wonen

Stichting ’t Kreil verhuist naar ‘Spoorbosje’

WINTERSWIJK- Een grondruil van drie locaties, die het net niet zijn volgens Gosse Visser, maakt het mogelijk om woningen vlak naast het centrum aan de Dingstraat te realiseren en het doortrekken van de Dingstraat onder het spoor als optie te behouden. Stichting ’t Kreil, de voormalige speeltuinvereniging, verhuist naar het ‘Spoorbosje’. De gemeente bezit de gronden aan de Kreilstraat en de Dingstraat. De ontwikkelaar heeft de ‘Busremise’ in eigendom. Door een uitruil van gronden kan volgens wethouder Visser een betere invulling aan de percelen worden gegeven.

Door Clemens Bielen

De busremise schuin tegenover het station, de speeltuin langs de Dingstraat en het voormalige politiebureau aan de Kreilstraat (‘het Spoorbosje’) zijn de locaties, die met enige inventiviteit functioneel beter kunnen worden ingevuld volgens het College. Diverse wensen van de verschillende betrokken partijen kunnen door dit driehoeks-initiatief Spoorbosje-Dingstraat-Busremise worden gerealiseerd.

De Speeltuin
Het lange tijd leegstaande WIC-gebouw, het voormalige politiebureau, is omgezet in 8 betaalbare huurwoningen voor jongvolwassenen, waarbij de huursom onder de huurtoeslaggrens zal blijven. De laatste hand daaraan moet nog worden gelegd. Een deel van het gebouw gaat ruimte bieden aan een deel van de huisvesting van Stichting ’t Kreil. Voor de overige huisvesting wordt erachter en in verbinding met het gebouw nog een extra gemeenschapsvoorziening gebouwd. Naast een functie als buurthuis kan de Stichting haar sociale activiteiten nog verder uitbreiden met name gericht op ouderen en alleenstaanden en naar voorlichtingsactiviteiten.

Het Spoorbosje ernaast wordt deels gekapt om plaats te maken voor een speeltuin in het groen met onder andere touwladders en nieuwe speeltoestellen. Daarmee wordt ingespeeld op de wens van de Kinderraad om natuurlijke speelplekken in een schaduwrijke omgeving te realiseren.
Door de ligging nabij het spoorwegemplacement wordt rekening gehouden met bodemverontreiniging door blindgangers of olieverontreiniging. De sanering wordt uitbesteed aan de ontwikkelaar en de gemeente draagt daar 87.000 euro aan bij.

Woningbouw
Volgens wethouder Visser is het plan een geheel dat meer is dan de som der delen. De verplaatsing en ruiling zijn nodig om een totale verbetering en ontwikkeling mogelijk te maken. De gronden aan de Dingstraat zijn eigendom van de gemeente met recht van opstal voor Stichting ’t Kreil. Het recht van opstal zal door de gemeente moeten worden afgekocht. Vervolgens zal het terrein ter ontwikkeling worden overgedragen aan ontwikkelaar Erge CV ten behoeve van woningbouw.

Er zullen 50-60 woningen worden gerealiseerd, een mix van betaalbare huur- en koopwoningen voor senioren. Per saldo kost deze ontwikkeling de gemeente geld, maar levert het een positieve bijdrage aan de gemeenschap op het gebied van woningbouw, maatschappelijke ontwikkeling en strategisch bezit, volgens Visser.

De Busremise als strategische reserve
De busremise is eigendom van Erge CV, dat de huizen aan de Dingstraat gaat realiseren. In ruil daarvoor komt de gemeente in het bezit van de Busremise. De bestemming van dit terrein is nog in het ongewisse. Op de achtergrond speelt nog het controversiële plan om de Dingstraat door te trekken door middel van een tunnel onder het spoor. Om dit plan niet op voorhand te blokkeren, wil de gemeente de grond in eigendom hebben. Wanneer over dit plan wordt beslist is de wethouder niet bekend. Tot die tijd zal de gemeente voor een tijdelijke invulling zorgen. Wanneer het doortrekken van de Dingstraat geen doorgang zal vinden, zal het gebied (dat volgens een zorgdeskundige een uitstekende locatie voor een zorgcentrum zou zijn, red.) een definitieve bestemming krijgen.
De onderlinge verbondenheid is zodanig dat de ontwikkelingen niet los van elkaar gerealiseerd kunnen worden.

Financieel
Om dit driehoeks-initiatief te kunnen laten plaatsvinden is een budget nodig van € 685.050. De afkoop van het recht van opstal aan de Dingstraat, een budget voor het slopen en saneren van de ‘Dingstraat’ en de afkoop van de sanering van het ‘Spoorbosje, zijn hiervoor verantwoordelijk.
Daar staat tegenover dat de waarde van de Busremise (getaxeerd op € 446.000.) in mindering kan worden gebracht. Het resterende bedrag komt ten laste van de algemene reserve.
Het voorstel wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd.

Woningen op de plek van de speeltuin. Foto: Clemens Bielen
De busremise. Foto: Clemens Bielen
Het oude politiebureau. Foto: Clemens Bielen

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant