Groenloseweg huidig beeld vanaf de Peperbus. Foto: Clemens Bielen
Groenloseweg huidig beeld vanaf de Peperbus. Foto: Clemens Bielen

Verslag Raadsvergadering 28 maart 2024

Politiek

WINTERSWIJK- De Raadsvergadering van 28 maart werd vooral gekenmerkt door de vele en langdurige schorsingen en de verdeeldheid binnen de fractie van VW (Voor Winterswijk). Het voorstel tot reconstructie van de Groenloseweg met een maximumsnelheid van 30 km/u is door de gemeenteraad aangenomen met tegenstemmen van Winterswijks Belang (WB) en VVD. De stemmen bij VW waren verdeeld: Twee tegen en drie voor.

Door Clemens Bielen

Volgens Pleiter (WB) zal de nieuwe inrichting van de Groenloseweg niet aan de verwachtingen voldoen. Hij voorzag problemen bij pakketbezorging en een gevoel van onbehagen voor langzaam verkeer, wanneer een vrachtwagen vlak achter ze rijdt. Bovendien zette hij vraagtekens bij de goedkeuring door politie, hulpdiensten, VNOG (Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland) en Arriva (bus).
Deze instanties hebben volgens Pleiter wel toegestemd, maar tegelijkertijd ook hun bezwaren geuit: Langere aanrijtijden bij calamiteiten, moeilijke handhaving en onmogelijk aan te houden dienstregeling van de bus. Hij sprak er zijn ongenoegen over uit, dat er geen melding is gemaakt van deze bezwaren.

Sonderen (VVD) wees op de verkeersfunctie van de Groenloseweg als belangrijke levensader. Hij noemde de teruggang van GOW(GebiedsOntsluitingsWeg) 50 naar GOW 30 enorm ingrijpend vooral voor de aanrijtijden van hulpdiensten en wees op het belang van het behoud van het openbaar vervoer (Arriva). Hij zag nog verdere consequenties als ook andere wegen naar GOW 30 worden afgewaardeerd. (Vredenseweg).
De bovengenoemde partijen dienden een motie in om de maximumsnelheid van 50 km/u aan te houden en voor de verblijfsfunctie een laag fluisterasfalt aan te brengen en eerst het verkeerscirculatieplan af te wachten. De motie kreeg alleen steun van WB en VVD.
Volgens Deunk(D66) is de Groenloseweg volgens de landelijke richtlijnen niet veilig in te richten als GOW 50: “Dan kom je automatisch tot een GOW 30; veiligheid voorop.”

‘Postzegelplan’
Alle partijen waren het erover eens dat het tijd werd voor een verkeerscirculatieplan.
Van Hees (Morgen): “We hebben nog steeds niets gezien van een integraal verkeerscirculatieplan; wanneer is dat nu eindelijk eens af? Een plan dat integraal rekening houdt met andere beleidsstukken, maatschappelijke opgaven en landelijke ontwikkelingen met een duidelijke kijk op de toekomst. We moeten opnieuw een besluit nemen over een postzegelplan.”

Volgens wethouder Fleuren wordt er al gewerkt met een verkeerscirculatie-model, waaruit onder andere de conclusie kan worden getrokken dat er geen significant sluipverkeer zal plaatsvinden. Zij kondigde voor november het verschijnen van het mobiliteitsplan aan. De weg zal veiliger en stiller zijn en meer groen bevatten. De hulpdiensten hebben zich akkoord verklaard en Arriva heeft te kennen gegeven met dit plan te kunnen leven.

‘Steuntje in de rug’ voelt als wantrouwen 
Wethouder Fleuren was deze avond niet te benijden, want ook bij het tweede hoofdonderwerp was het beleid van een voorganger de aanleiding tot kritiek, die was neergelegd in een motie ingediend door D66 en VW ten aanzien van het sociaal domein. Volgens de indieners van de motie was het bedoeld als een steuntje in de rug. Maar door het wantrouwen dat eruit sprak voelde het voor wethouder Fleuren anders aan.

Woordvoerder Janet Poels-Boland van VW gaf aan dat de Raad zijn controlerende functie in de voorgaande jaren onvoldoende heeft uitgeoefend met te veel vertrouwen. Het leidde tot een kostenverhoging van 3 miljoen euro. Volgens haar is dit het moment voor de Raad om weer meer aan de knoppen te draaien, vooraan in het traject. Poels-Boland: ”Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente de pinautomaat is van het sociaal domein.”
Loes ten Dolle (D66) sprak op basis van het verleden haar wantrouwen uit: “Wij hebben op dit moment niet het vertrouwen dat er gewerkt wordt aan een visie die straks ook voldoet aan de wensen en kaders van de Raad.”
In feite draaide de discussie om het tijdstip waarop de kaders worden vastgesteld. Volgens wethouder Fleuren zal de Raad in de komende periode voldoende worden meegenomen in het traject en zijn er genoeg instrumenten voorhanden om tijdig bij te sturen.
De motie bepleit een vastlegging van de kaders vóóraf om niet voor verrassingen te komen staan en meer draagvlak te genereren. Volgens de wethouder zou de Raad met het aanvaarden van de motie zichzelf juist beknotten.

Uiteindelijk, na diverse schorsingen voor overleg, werd de motie na hoofdelijke stemming met 11-8 (VVD 2, WB 2, D66 3, VW 1) verworpen. Opmerkelijk daarbij was dat VW met 4 tegenstemmen mede verantwoordelijk was voor het verwerpen van de zelf ingediende motie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant