Groenloseweg huidig beeld vanaf de Peperbus. Foto: Clemens Bielen
Groenloseweg huidig beeld vanaf de Peperbus. Foto: Clemens Bielen

Doorbraak reconstructie Groenloseweg in zicht

Politiek

WINTERSWIJK - Op de Groenloseweg wordt te hard gereden, dat is velen en met name de aanliggende bewoners al lange tijd een doorn in het oog. Vele belangen moesten worden afgewogen en dat leidde ten slotte tot een definitief ontwerp, dat op 25 mei 2023 aan de Raad werd voorgelegd. Het ontwerp kreeg geen meerderheid. Terug naar de tekentafel dus met het gehele proces van participatie en advisering. Dit keer met wethouder Sylvia Fleuren, die de teruggetreden wethouder Wassink heeft vervangen en de moeilijke taak kreeg om zich op het hoofdpijndossier te storten.

Door Clemens Bielen

De huidige Groenloseweg is een ‘grijze weg’. Dat wil zeggen dat functie, inrichting en gebruik niet met elkaar in overeenstemming zijn. Fleuren: “Ik moet me houden aan het raadsbesluit en de raad heeft besloten dat de weg van 50km/u naar 30km/u moet gaan binnen de bebouwde kom. Het uitgangspunt is een gebiedsontsluitingsweg 30 km/u (GOW30) met een verkeersfunctie en een verblijfsfunctie, maar met het besef dat de ruimte beperkt is en dit betekent dat er concessies gedaan moeten worden bij de herstructurering.”

Twee varianten
Verkeersremmende maatregelen zijn: meer groen, bomen en het gebruik maken van verschillende kleuren. De fietspaden aan beide zijden krijgen een rode kleur, wat optisch het effect heeft dat er langzamer gereden wordt.
Tevens wordt er langs de weg gebruik gemaakt van ‘hoog parkeren’: Via een schuin oplopende trottoirband ligt de parkeerplaats op gelijke hoogte met het trottoir. Er komen geen specifieke parkeervakken. De precieze locatie van bomen en parkeerplaatsen wordt in overleg met de bewoners gerealiseerd. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. De weg van stoep tot stoep wordt 6.20 m breed.
Er liggen nu twee schetsen voor, twee varianten, wegontwerpen, die beide een veilige verkeersomgeving nastreven maar dat in meerdere of mindere mate doen. Bij variant 1 wordt het verkeer extra afgeremd door twee geplande verhoogde plateaus en bij variant 2 zijn er twee kleine bochten in het traject voorzien. Het College stelt aan de Raad voor om variant 1 vast te stellen.

Onoverkomelijk bezwaar hulpdiensten belangrijkste overweging
De belangrijkste opgave was het garanderen van de verkeersveiligheid door verkeersremmende maatregelen. Fleuren: “In Nederland (in tegenstelling tot Duitsland) is het zo dat je een weg moet inrichten naar de gewenste snelheid van het verkeer. Uit de gesprekken met de buurtbewoners kwam naar voren dat de grote meerderheid kiest voor variant 2. De bewoners hadden liever gehad dat de zichtlijnen werden doorbroken door de twee bochten. Ik snap ook wel, dat variant twee voor de bewoners de voorkeur had. Dat werkt verkeersremmend en dat wordt door verkeersdeskundigen ook beaamd.
Voor de hulpdiensten, het VNOG (veilig verkeer), de politie en de busdienst (Arriva) vormden de bochten echter een onoverkomelijk bezwaar. Langere wagens leveren gevaar op bij bochten in de weg, fietsers kunnen worden afgesneden. Bij gemaakte afwegingen is verkeersveiligheid een zwaarwegend thema en dat is dan ook doorslaggevend geweest in voorliggend advies. Naast het feit dat wij Arriva geen reden willen geven om Winterswijk te gaan mijden.”
Twee verhoogde plateaus dus in het traject. Terzijde merkte de wethouder op dat de commissie van het bloemencorso ook de voorkeur gaf aan variant 1.

Verdere wijzigingen
Het traject langs de hertenweide gaat er anders uitzien. De bewoners aan de overzijde moeten – in enkele gevallen – met de fiets tegen de rijrichting in hun woning bereiken; een ongewenste situatie.
In het nieuwe plan is erin voorzien dat de fietspaden aan weerszijden van de hoofdweg blijven vanaf de Peperbus tot aan de rotonde bij Freriks. Het fietspad dat nu langs de hertenweide loopt, verandert in een wandelpad. Er komen twee extra parkeerplaatsen op dit traject, zodat het aantal op 17 komt. De parkeerplaatsen zijn bestemd voor de bewoners en voor bezoekers van de hertenweide.

Uitvoering en kosten
Met de reconstructie is een investering van een kleine 2 miljoen euro gemoeid. Het project zal in 4 fasen worden uitgevoerd om het verkeer zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden. Indien de Raad eind maart akkoord gaat met het voorstel, kunnen de werkzaamheden rond oktober een aanvang nemen. Naar verwachting is het project dan in het voorjaar 2025 afgerond.
Volgens de wethouder moeten er in ieder geval spijkers met koppen worden geslagen of in haar woorden: “Er moet uiteindelijk toch een klap op gegeven worden. De buurt heeft ook aangegeven, dat er in ieder geval een beslissing moet komen.”
Of die klap tot applaus gaat leiden moet duidelijk worden in de raadscommissie en daarna in de voltallige Gemeenteraad. Het gas erop om het gas eraf te krijgen.

Schets vanaf rotonde bij Freriks. Afbeelding: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant