De te onderzoeken locaties. Afbeelding PR Gemeente Winterswijk
De te onderzoeken locaties. Afbeelding PR Gemeente Winterswijk

Verslag raadscommissie

Politiek

Insprekers raadscommissie spreken over teloorgang natuurwaarden

WINTERSWIJK- De vergadering van de Algemene Raadscommissie van 8 februari stond vrijwel geheel in het teken van de zoektocht naar geschikt bedrijventerrein. De legitimatie van die zoektocht gaat terug naar 2018 toen de Raad een motie aannam om op zoek te gaan naar nieuw bedrijventerrein. Met de constatering dat het bedrijfsleven goed is voor de werkgelegenheid, en de groei van het bedrijfsleven alleen kan plaatsvinden, wanneer zij over voldoende bedrijventerrein kan beschikken. (Motie Realisatie Bedrijventerrein). Na een ‘valse start’ besloot het huidige College in 2023 het proces opnieuw te doen.

Door Clemens Bielen

In november 2023 werden door de Raad de randvoorwaarden vastgesteld, waar een locatie tenminste aan zou moeten voldoen. In diezelfde vergadering heeft de Raad de behoeftenotitie, de onderzoeksmethodiek en het participatieplan vastgesteld.
Op grond daarvan zijn door het College 8 mogelijke locaties aangewezen. Tijdens enkele informatieavonden zijn de omwonenden van de diverse gebieden in kennis gesteld van de mogelijke plannen. Op dit punt is het proces nu aanbeland.
De volgende locaties worden voor vervolgonderzoek aan de Raad voorgelegd: De Morskersdriehuisweg (2), het Arrisveld, Het Tuunterveld, De Misterweg, Het Eelinksveld, De Eekelerweg en het Molenveld.

Protesten 
Tijdens de algemene raadscommissie, de aanloop naar de raadsvergadering op 29 februari, maakten vijf insprekers gebruik van het spreekrecht om – vaak als vertegenwoordiger van een grotere groep – kenbaar te maken waarom een aangewezen locatie ongeschikt was.
De rode draad, die alle sprekers verbond, was hun vrees voor de teloorgang van de natuurwaarden: Willem te Voortwis namens Brinkheurns Belang: …….”onverantwoorde druk op het hele gebied”….”Eén gebied, zeg ik met nadruk, met belangrijke recreatieve én belangrijke natuurwaarden.”
Kayh Arink: …risico’s en impact op het Gelders Natuur Netwerk, de Natura 2000 en ons grondwater. Een dergelijk gebied wordt niet beperkt door strikte afbakeningen.”
De heer ten Pas: “… In het bestemmingsplan van deze locatie heeft u het gebied aangeduid als Waardevol Landschap, dat betekent dat er alleen afgeweken mag worden van bestaande bouwregels (agrarisch bedrijf) indien het waardevol landschap daarmee niet wordt aangetast of versterkt. Het is een understatement dat een bedrijventerrein hier niet toe behoort.”
Job Leuning: “Er is geen enkele andere gemeente in Nederland, die als geheel wordt aangemerkt als Nationaal Landschap en ook nog eens 4 Natura 2000 gebieden kent. Dit landschap en de natuur zou het speerpunt moeten zijn in de toekomstige Winterswijkse ontwikkeling, ook economisch.”

Andere bezwaren
Bezwaren waren er ook over het te krappe tijdspad en er werden vraagtekens gezet bij de noodzaak van uitbreiding van het bedrijventerrein en de economische koers die Winterswijk moet varen.
De insprekers konden een medestander vinden in André van Nijkerken van ‘Morgen’, die nog eens uitgebreid uiteenzette, waarom ‘Morgen’ van de ‘rijdende trein’ was gesprongen en bij de vorige vergadering een motie had ingediend om de zoektocht naar nieuw bedrijventerrein onmiddellijk te stoppen. Van Nijkerken gaf aan dat er wat ‘Morgen’ betreft voor extra bedrijventerrein vooral regionaal gekeken wordt, zodat het niet ten koste gaat van ons unieke nationaal landschap. De afspraken binnen het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) bieden daar ook ruimte voor.
Veel vuurwerk valt er de komende raadsvergadering vanuit de Raad niet te verwachten. Uit de vorige vergadering is gebleken dat de andere partijen, inclusief het College, op het standpunt staan, dat de procedures in opdracht en met instemming van de voltallige Raad zijn gevolgd en dat de randvoorwaarden ook door de voltallige Raad zijn goedgekeurd en dat daarmee het democratisch proces is afgerond.
Wethouder Visser gaf aan dat met grote zorgvuldigheid moest worden gekeken bij het zoeken naar de juiste locatie. “In dit proces wordt de Raad niet geconsulteerd. Na de locatiekeuze gaan we aan de slag met de Gebiedsvisie, waarin we gaan afspreken welke bedrijven en welke milieucategorieën er op het terrein worden gewenst. Bij dat proces is de Raad weer betrokken.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant