Gemeenteraad lijkt in te stemmen met dierenpension aan de Grote Veldweg in Corle. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Gemeenteraad lijkt in te stemmen met dierenpension aan de Grote Veldweg in Corle. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Gemeenteraad lijkt in te stemmen met dierenpension aan Grote Veldweg

Buurt blijft ontevreden over het plan

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In de commissie ruimte van woensdag 7 februari werd opnieuw de vestiging van een dierenpension aan de Grote Veldweg 2 besproken. Een eerdere behandeling leidde er toe dat Burgemeester en Wethouders werd gevraagd eerst te overleggen met buurtbewoners. Pas daarna wilde de commissie er verder over praten. Ondanks dat de buurtbewoners tijdens de commissievergadering opnieuw lieten weten nog steeds niet voldoende betrokken te zijn bij de bestemmingsplanwijziging, vond het merendeel van de fracties dat deze keer wel een positief besluit genomen kan worden over het dierenpensioen. Wel werd er op aangedrongen te blijven overleggen met de buurt.

Niet in overleg met buurt
In de commissievergadering werd het besluit van B en W om het dierenpension aan de Grote Veldweg toe te staan besproken. In het ambtelijk advies is uitgebreid beschreven hoe in overleg met initiatiefnemer Griffioen het oorspronkelijke plan is aangepast om overlast tot een minimum te beperken. Daarvoor is overleg geweest met de buurt en is er met een afvaardiging een bezoek gebracht aan andere dierenpensions. Mevrouw Damkot, die namens de hele buurt zei te spreken, vond echter dat er van fatsoenlijk overleg geen sprake was geweest. Volgens haar was de enige aanpassing aan het plan een extra bomenrijtje, dat niet helpt tegen geluidsoverlast. Dat de wethouder heeft beweerd dat er in andere gemeenten geen noemenswaardige problemen met dierenpensions waren, bestreed ze. Overal zijn procedures geweest tot aan de Raad van State toe. Johan Damkot, die het dichtstbij woont, wees op de verkeersaantrekkende gevolgen. Hij had berekend dat er wel 600 autobewegingen plaats kunnen vinden op een dag. Deels vanaf de Misterweg en dat zorgt voor verkeersonveilige situaties. Damkot vindt dat het plan zijn woongenot aantast. "Waar maken jullie je druk over, zei iemand. Omdat je zoiets niet moet willen. Toch dreigt het er te komen. Het nieuwe plan is niet in overleg met de burger gemaakt. De politiek moet voor de burger staan en moet de burgers steunen."

Niet meer langer wachten op besluit
Initiatiefnemer Griffioen legde nog eens uit wat een dierenpension precies is. "Daar kunnen huisdieren gebracht worden als mensen er even zelf niet voor kunnen zorgen. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte." Voor de blaffende honden zijn er strenge normen waar zijn pension ruimschoots binnen blijft. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met een afstandsnorm van 100 meter. "De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 300 meter. De andere woningen zijn nog verder weg. Die staan aan de Misterweg. De geluidsoverlast van de weg is daar veel groter." De pensions die tijdens het overleg zijn bezocht zijn vele malen groter. "Die lagen ook veel dichterbij woningen. Als het daar kan, kan het hier ook." Hij vond dat het nu lang genoeg geduurd had. "Ik ben tegemoet gekomen aan telkens nieuwe eisen. Er is geen enkele reden meer om langer te wachten met een vergunning. Laat de raad een besluit nemen."

'Blijf met elkaar overleggen'
Ubel Zuiderveld (PvdA) zei dat zijn fractie neigt in te stemmen met de bestemmingsplanwijziging. "Als het binnen de normen valt, kan het." Hij betreurde wel dat het contact tussen de initiatiefnemer en de buurt slecht was. Hij wil daarom voor de toekomst afspreken dat B en W het initiatief neemt om een periodiek overleg te organiseren tussen dierenpension en de buurt. "Zorg dat ze met elkaar in gesprek blijven." Wim Elferdink (CDA) vond het jammer dat Griffioen de buurt niet verder tegemoet wil komen door geluidsschermen te plaatsen. Hij zou toch het liefst zien dat er eerst nog een overleg komt. "Probeer toch nog een keer met elkaar vooraf de problemen op te lossen. Het komt nu over als: ik voldoe aan de normen, dus nu goedkeuren en later zien we wel verder. Ik vind dat niet goed." VVD, Winterswijks Belang en SP vonden dat er voldoende was gedaan om de betrokkenenparagraaf in te vullen en dat er nu een besluit kon worden genomen. Han Kolkman (D66) vond dat de bezwaren van de buurt deels terecht waren. Toch kon hij ook niet ontkennen dat het plan binnen de geluidsnormen blijft. Wethouder Gert-Jan te Gronde nam het voorstel van Zuiderveld over en zegde toe in de toekomst een bijdrage te willen blijven leveren om met elkaar in gesprek te blijven. Hij herhaalde dat het dierenpension op allerlei manieren binnen het beleid van de gemeente past. Het aantal verkeersbewegingen van 600 op een dag vond hij een overdreven voorstelling. Ook verwachtte hij dat een groot deel van de mensen die een dier komen brengen vanaf Corle zullen komen over het verharde deel van de Grote Veldweg.

Meer berichten