BOOS wil geen steengroevemuseum bij de steengroeve, maar in het centrum. Foto: Clemens Bielen
BOOS wil geen steengroevemuseum bij de steengroeve, maar in het centrum. Foto: Clemens Bielen

‘BOOS’ kwaad over uitblijven reactie wethouder

Maatschappij

WINTERSWIJK- ‘Hoeft het College niet inhoudelijk te reageren op een petitie van meer dan 1250 betrokken burgers?’ Dat was de vraag die penvoerder Willem Hulscher aan de sympathisanten van ‘BOOS’, Belangengroep Omwonenden Omgeving Steengroeve, voorlegde. De reacties waren voorspelbaar, maar dat er binnen korte tijd zoveel commentaren binnenkwamen, was toch boven verwachting. Uitingen als onbegrijpelijk, beschamend en respectloos waren nog de minst felle reacties. Uit de reacties kwam in ieder geval de mening boven drijven, dat er een bestuurlijke plicht bestaat om inhoudelijk te reageren.

Door Clemens Bielen

‘Boos’ kan worden gezien als de tegenhanger van Terra Temporalis met het merkwaardige aspect, dat de organisaties het eens zijn over het belang van een Steengroeve Museum. Het twistpunt is alleen de locatie. Terra Temporalis houdt vast aan de locatie bij de steengroeve zelf, terwijl ‘BOOS’ op grond van zowel natuurbeschermende als financiële argumenten een Steengroeve Museum wil realiseren in het centrum van Winterswijk. Voor Terra Temporalis, de initiator van het te bouwen museum is de locatie niet bespreekbaar. Het lijkt erop dat ook de politiek hierover een onwrikbaar standpunt heeft ingenomen.

Desgevraagd deelt het College de mening van Terra Temporalis dat de locatie bij de groeve zelf essentieel is voor de beleving en dat op grond daarvan niet wordt gekozen voor een locatie in het centrum. “Wij verschillen daarin van mening met BOOS”, aldus wethouder Wassink.
Naar de mening van BOOS kan het museum in het dorp en kun je voor de beleving vanuit het museum met elektrische busjes naar de Steengroeve.

Geen respons?
In een lijvig zwartboek over Terra Temporalis, gericht aan het college, heeft ‘BOOS’ aan de hand van enkele feiten uiteengezet, waarom – in hun visie - het plan van Terra Temporalis gedoemd is om te mislukken en onnodig geldverslindend en -verspillend is.
Tevens werd in januari een petitie aan de gemeenteraad aangeboden met ruim 1250 ondertekenaars.

Willem Hulscher kreeg naar aanleiding van het aanbieden van het ‘Zwartboek’ een kennismakingsgesprek aangeboden met de ambtelijk projectleider. Tijdens dat gesprek kwam naar voren, dat het College start met de procedure voor het bestemmingsplan voor het steengroeve-museum bij de steengroeve en dat er op dit moment geen inhoudelijke reactie van de wethouder is te verwachten op de petitie.

Hulscher: “Je kunt het oneens zijn met de petitie, maar totaal niet reageren, getuigt niet van respect voor de zorgen van een grote groep burgers.” Het steekt hem dat ‘BOOS’ niet gezien wordt als serieuze gesprekspartner, maar wordt weggezet als een groepje omwonenden, dat iets niet in de achtertuin wil hebben.

Volgens wethouder Wim Wassink heeft er ‘naar aanleiding van’ en ‘in antwoord op’ de petitie een gesprek plaatsgevonden tussen de ambtelijk projectleider en de penvoerder van ‘BOOS’, waarin opnieuw duidelijk is geworden dat het College en de heer Hulscher van standpunt verschillen. Wassink: “Zelf heb ik enkele malen met de heer Hulscher en BOOS rond de tafel gezeten en ook in de toekomst zullen wij wat mij betreft in gesprek blijven.”

Nieuw onderzoek
Volgens ‘BOOS’ laten de harde feiten van het zwartboek zien dat er geen natuurvergunning is te verwachten voor de beoogde gebiedswijziging en dat de exploitatiebegroting niet deugt.
Hulscher: “Het project heeft tot nu toe alleen maar geld gekost en de beloften zijn niet waargemaakt. Diverse onderzoeken en rapporten – in opdracht van de gemeente verricht en betaald (naar schatting twee ton) - ten behoeve van het project moeten opnieuw worden verricht door nieuwe methodes nieuwe regelingen, nieuwe eisen, de verkeersstudie en zelfs het bodemonderzoek moet opnieuw. Het ‘stikstofverhaal’ van drie jaar geleden moet opnieuw. Als het een goed plan was geweest, was het in één keer goed geweest.” Curieus daarbij is, dat de informatie naar boven moest komen via een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur, waarbij een burger inzage krijgt in documenten).

Natuurvergunning en exploitatietekort 
De kans dat er een Natuurvergunning voor het bestemmingsplan wordt verleend, wordt door de wethouder anders ingeschat: “Uit het stikstofonderzoek blijkt, dat het verkrijgen van een Natuurvergunning wél haalbaar is. Het is vrij ingewikkelde materie, maar de uitstoot van stikstof is beperkt en er is voldoende compensatie voor de stikstofuitstoot te vinden volgens dit rapport. Tevens laat dit discussiepunt zien waarom het zo belangrijk is dat het bestemmingsplan nu in procedure gaat. Want dan kan iedereen de plannen en onderzoeken beoordelen en kan ook de gemeenteraad haar oordeel geven.”

Wassink: “De onderzoeken waar Hulscher over spreekt hoeven overigens niet opnieuw te worden uitgevoerd. De onderzoeken behoeven wel enige aanpassing of aanvulling vanwege de tijd die is verstreken en de nieuwe rekenregels die per 1 januari gelden voor het bepalen van de stikstofuitstoot.”
Op de vraag hoeveel die onderzoeken gaan kosten, reageert Wassink: “Het vastgestelde subsidiebedrag voor de voorbereidende kosten bedraagt 100.000 euro; daar wordt niet van afgeweken, het subsidiebedrag blijft gelijk. Er is dus zeker geen sprake van een blanco cheque.”

Naar de mening van BOOS deugt de exploitatie begroting niet, omdat al direct het eerste jaar uitgegaan wordt van het maximale aantal jaarlijkse bezoekers. Daardoor ontstaat er al vanaf het begin een tekort. De wethouder geeft aan dat bij de bestemmingsplanprocedure de initiatiefnemer ook moet onderbouwen dat de exploitatie en instandhouding op orde is.

Motie
Op 25 juni 2020 dienden VW en het CDA (destijds in de oppositie) een motie in, waarin gevraagd werd breder te kijken naar de realisatie van een bezoekerscentrum, waarbij mogelijk de verschillende functies van het bezoekerscentrum fysiek worden gesplitst door deze op meer dan één locatie te realiseren. En verder bij de uitwerking van de opties ook na te gaan wat het effect zal zijn voor de horeca en het centrum van Winterswijk.
In feite komt deze motie overeen met de wensen van BOOS: Een museum/bezoekerscentrum in Winterswijk, en via een pendeldienst de mogelijkheid bieden de groeve te bezichtigen. Rondleidingen, die er nu zijn, kunnen gewoon doorgang vinden.
De motie heeft het destijds niet gehaald, maar nu de beide partijen na een politieke omwenteling samen met de PvdA het college vormen, waren de verwachtingen voor ‘BOOS’ hoog gespannen.

Voor het College is dat geen reden om nu de bakens te verzetten. Wassink: “De motie is destijds niet door de gemeenteraad aangenomen. Dat betekent dat het College die motie dus ook niet uitvoert”.
BOOS: “In het coalitieakkoord werd vastgelegd dat het bestemmingsplan voor het bezoekerscentrum pas in procedure zou worden gebracht, zodra de initiatiefnemers de financiering rond zouden hebben; de middelen zouden gereserveerd worden tot eind 2024.” 

Maar de wethouder draaide binnen een paar maanden 180 graden, toen hij aankondigde ‘over de schaduw van het coalitieakkoord heen te springen’: Namelijk eerst het bestemmingsplan goedkeuren en daarna financiering zoeken. Volgens Hulscher ‘een mooie literaire vondst, die door de volksmond vertaald wordt in ‘Kiezersbedrog’’.

De Wethouder ontkent niet dat de volgorde is gewijzigd, maar: “Die volgorde blijkt in de praktijk niet werkbaar, want zonder de zekerheid van een gewijzigd bestemmingsplan zal er geen financier instappen. Het is een beetje een kip-ei-verhaal. Je zou ook kunnen zeggen, dat je eerst de financiering rond wil hebben, voordat het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden. We hebben ons door deskundigen laten informeren en zijn tot de conclusie gekomen, dat het de juiste volgorde is om eerst het bestemmingsplan in procedure te brengen, waarna de initiatiefnemer de financiering rond moet zien te krijgen. De conclusie is eigenlijk dat er in het coalitieakkoord iets is geopperd wat in de praktijk niet haalbaar was en daar is nu op teruggekomen. (‘soms moet je over je schaduw heenstappen’).

Brief
In een brief aan de wethouder zet Hulscher nogmaals zijn vraagtekens over de handelwijze van het College op een rij.

Hulscher: “In 2019 heeft de gemeente een subsidie van 1,1 miljoen euro toegekend aan TT voor een bezoekerscentrum, dat volgens de belofte van TT in 2020 geopend zou worden. Inmiddels zijn wij al drie jaar over tijd. Op 24 augustus 2021 heeft een B&W nota voorwaarden gesteld aan de gemeentelijke subsidie van 100.000 euro voor TT: De gesubsidieerde activiteiten dienen te zijn afgerond op 31 december 2022. Hoe kan de wethouder verantwoorden dat zijn geduld en zijn portemonnee schijnbaar onuitputtelijk zijn? Wordt het niet eens tijd om na te denken over een haalbaar alternatief?”

“En verder- gezien de strikte wettelijke regels voor stikstof en milieubescherming- welke erfenis denkt de huidige coalitie over te dragen aan het gemeentebestuur dat in 2026 zal aantreden?”, vraagt Hulscher zich af.

Wassink: “Deze vraag laat zien hoe belangrijk het is dat het bestemmingsplan nu in procedure gaat. Voor- en tegenstanders kunnen dan hun mening geven over het initiatief en de onderzoeken kunnen worden getoetst. Ten slotte zal dan de gemeenteraad moeten besluiten. Hoe langer we hiermee wachten, hoe langer de onduidelijkheid blijft”.
En die onduidelijkheid blijft tot nu toe. Vanuit de kant van de ondernemers in het centrum is het opmerkelijk stil.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk