't Hilgelo, met Beachclub Meer. Foto: Clemens Bielen
't Hilgelo, met Beachclub Meer. Foto: Clemens Bielen

Recreatieplas ‘t Hilgelo, alleen dagrecreatie of ‘meer?

Beachclub Meer kreeg vergunning voor volwaardige horeca

Door Clemens Bielen

WINTERSWIJK -  Wat vijftig jaar geleden begon als zandwinning op kleine schaal is uitgegroeid tot een grote recreatieplas ‘t Hilgelo, die met name in de zomer veel publiek trekt. Naast de recreatieve waarde heeft het gebied ook een waarde voor de natuur. Vooral in de winter foerageren en rusten daar de watervogels. Aangetrokken door het water, hebben zich campings rond de recreatieplas gevestigd. Een aantrekkelijk gebied ook voor wandelaars en vissers. Maar wandelaars zorgen niet voor inkomsten.

In mei 2017 is Meer B.V. gestart met de exploitatie van Beachclub Meer op het strand van het recreatiegebied. Er worden verschillende dagrecreatieve activiteiten verzorgd met ondersteunende horeca. De Beachclub vindt volwaardige horeca noodzakelijk om de exploitatie financieel gezond te krijgen én te houden. De gemeente heeft de vergunning verleend.

Bezwaren van de buurt, alleen dagrecreatie
Volwaardige horeca betekent in dit geval dat de horecafunctie in de Beachclub niet meer ondergeschikt en gerelateerd hoeft te zijn aan de dagrecreatieve functie van het gebied. De omliggende campings en bewoners hebben daar bezwaar tegen gemaakt.

André Klein Starink van camping ’t Hilgelomeer: “Nadat Beachclub Meer toestemming kreeg om zich te vestigen is de overlast gigantisch toegenomen. Leisurelands heeft regels, die niet worden nageleefd, er wordt onvoldoende gecontroleerd en er wordt niet gehandhaafd” Gezien de ervaringen met de Beachclub tot nu toe, heeft hij er geen vertrouwen in dat de nieuwe regels daadwerkelijk worden nageleefd. De buurt - drie campings en nog enkele omwonenden - heeft een pakket van voorwaarden neergelegd om de vergunning te verlenen. Bovenaan staat: “Om 22.00 uur dient de beachclub gesloten te zijn.”

Jeroen Schreurs, namens de Beachclub, zegt hierover: “Wij hadden al een vergunning tot 24.00 uur en hebben een vergunning aangevraagd om tijdens feestjes en partijen tot 0.30 u geopend te blijven; als compensatie/tegemoetkoming gaat de reguliere sluitingstijd naar 23.00 uur.”

De gemeente heeft die vergunning verleend onder voorwaarde dat het buitengedeelte/terras na 23.00 uur gesloten is en dat bezoekers alleen binnen in de beachclub zijn toegestaan. De schuifpui, de ramen en deuren moeten ook gesloten blijven.
Bij de uitvoerbaarheid van deze voorwaarden zet Klein Starink grote vraagtekens: “Wij hebben al vele uren aan mediation met Leisurelands en de gemeente achter de rug zonder enig resultaat. De Beach club mag alleen achtergrond muziek hebben, maar houdt zich daar totaal niet aan.”

“De rust is weg. Een beetje rumoer en reuring is oké, maar ’s avonds om 22.00 uur moet het gewoon rustig zijn; daar komen mijn gasten voor”, legt Klein Starink uit, terwijl vanaf de overkant van het meer getrommel te horen is. 

Reactie van de Beachclub
Jeroen Schreurs herkent zich niet in de kritiek van de buurt. “De nieuwe vergunning gaat er niet op neerkomen dat we meer geluid gaan produceren. Dat is een misvatting. Bovendien is het gebied in het bestemmingsplan aangemerkt als recreatiegebied en niet als natuurgebied. Vanaf het begin is het onze bedoeling geweest om feesten en partijen en bedrijfsuitjes te verzorgen. Mensen willen er van genieten en daar hoort ook een ambiance bij.” Beachclub Meer ziet daarin een ‘toegevoegde waarde voor gasten van omliggende verblijfsrecreatie en versterking van de verdiencapaciteit in het buitengebied.’

Handhaving en mediation
Belangrijke punten van frictie met de buurt vormen de handhaving en het gebrek aan overleg met Leisurelands. Het autowrak naast het Beachclub gebouw vormt een hangplek voor jongeren en er wordt veelvuldig illegaal hinderlijk geparkeerd op de Bonninkweg. Campinggasten van de aanliggende campings zouden zich onveilig voelen.

Kees Rutten, directeur van Leisurelands zegt hierover: “Er zal best een grijs gebied ontstaan op het moment dat mensen de horeca verlaten. Als ze overlast veroorzaken dan worden ze weggestuurd. We hebben 16 BOA’s in dienst voor handhaving op onze terreinen. Geen vaste handhaver permanent op het terrein. Op drukke dagen wordt er soms gebruik gemaakt van inhuur van beveiliging en de politie kan handhaven op wet en regelgeving. Ik herken totaal niet, dat er geen overleg zou zijn. Er is één iemand die daarover klaagt. Er is wel degelijk sprake geweest van buurtoverleg.”

Een fragment uit een e-mail van 14 juli van een omwonende gericht aan Leisurelands en met een cc aan de wethouder, illustreert hoe de omwonenden vinden hoe het met de mediation is gesteld: “Hierbij doen we weer een poging om in overleg te komen met Leisurelands. Er ligt op dit moment nog een waslijst aan punten die we met Leisurelands willen bespreken. Met de Beach club is geprobeerd om in overleg te treden, maar toen ze enkele weken geleden vernamen dat hun projectplan volledig ingewilligd zou worden, hadden ze de buurt niet meer nodig. Vorige week hebben ze de vergunning ontvangen; met de lijst die door alle buurtbewoners is ondertekend en die burgemeester en wethouder daarvóór ontvangen hadden, is niets gebeurd.”

Rutten merkt op, dat de bewoners bezwaar kunnen maken, - zo is dat in Nederland geregeld – maar wij hebben de gebruikelijke procedures doorlopen en voldoen aan de eisen die aan een recreatieve bestemming worden gesteld.

Recreatiegebied, geen natuurgebied
Ook de Beach club en de gemeente zien het Hilgelo niet als natuurgebied, maar als recreatiegebied en verdienmodel. De gemeente stelt in zijn overwegingen tot goedkeuring van een initiatief, dat in strijd is met een bestemmingsplan in het buitengebied, dat het Hilgelo attractiever wordt voor meer doelgroepen. Het bieden van meer mogelijkheden aan de horeca in de Beachclub past in het beleid om verblijfsrecreatie te versterken bij deze recreatie-ontwikkelingszone.

Andere geluiden
Terwijl gemeente, Beachclub en Leisurelands vasthouden aan de recreatieve bestemming, spreekt landschapsecoloog Robert Kwak van een gemiste kans. Kwak volgt al jarenlang de ontwikkeling van de natuur bij ’t Hilgelo en neemt een toenemende achteruitgang waar. Kwak: “Alles wat er nog aan natuur is, is eigenlijk toeval, omdat er in het gebied nooit iets aan natuurontwikkeling is gedaan. De Vogelwerkgroep Oost-Achterhoek heeft al eens in gesprekken voorstellen gedaan om wat voor de vogels te doen, maar daar is niets mee gedaan”, aldus Kwak.
“Er wordt niet holistisch gedacht, erg jammer. Als ze daar iets willen ontwikkelen en ze doen niet tegelijkertijd iets aan de ontwikkeling van de natuur dan vind ik het een gemiste kans.”

Kwak: “Mijn idee zou zijn – ik heb natuurlijk helemaal geen bezwaar tegen recreatie – om de natuur meer te koppelen met de recreatie door het aanleggen van natuurlijke elementen en een meer natuurtechnisch beheer. Nu wordt een struiklaag weggefreesd, vernield eigenlijk, waarmee de hele vegetatiestructuur wordt vernietigd en daarmee het biotoop van de vogels. Als je ver buiten het reguliere zomerseizoen allerhande activiteiten gaat plannen, dan is dat potentieel nadelig voor de overwinterende watervogels”, denkt Kwak.
Kwak: “Als je in de natuur onderneemt, is het wel vreemd als je zo min mogelijk natuur om je heen wilt hebben. Als je driekwart van het terrein inricht voor het toerisme/de recreatie en één kwart als rustgebied voor vogels, dan is het natuurlijk perfect.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden