Ingezonden: Op eigen benen verder; gezonde koers voor zowel SZ als SKB

Stichting Behoud SKB schreef maandag wederom een open brief aan de Raad van Toezicht Santiz waarin de stichting een dringend verzoek doet om zowel het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem als het SKBop eigen benen verder te laten gaan.

Onderwerp: Op eigen benen verder; gezonde koers voor zowel SZ als SKB

Geachte Raad van Toezicht van Santiz,
Met stijgende verwondering hebben wij kennis genomen van het definitief ontwerp van het nieuwe ziekenhuis aan de A18. Uit de omvang spreekt uw ambitie om te komen tot een groot Oost Gelders ziekenhuis waardoor er voor andere gelijkwaardige ziekenhuizen als dat in Winterswijk geen plaats meer is. Toen wij vroegen om inzicht in de plannen kregen we dat niet: 'er wordt nog aan geschaafd' was de formele reactie in De Gelderlander; zover wij nu zien zal een schaaf niet voldoende zijn om tot een in de Achterhoek gedragen en financierbaar plan te komen. Hiermee is ons vertrouwen verder gedaald en doen middels deze brief een dringend beroep op u om beide ziekenhuizen weer op eigen benen verder te laten gaan.
In onze brief van 27 december 2019 hebben wij enkele vragen gesteld die er op gericht waren meer inzicht te krijgen in de onderzoeken op grond waarvan de sterk wisselende mededelingen over voorgenomen besluiten konden worden genomen en zijn genomen. Deze hebben immers tot grote verontrusting en woede geleid in de Oost Achterhoek. Tevens vroegen wij inzicht in de opzet van de nieuwbouw ten behoeve van het Slingeland ziekenhuis. Wij verwijzen voor de omschrijving van onze concrete vragen om inzicht naar deze brief. Een bevestiging ontvangst noch antwoord hebben wij mogen ontvangen.
Onze daaraanvolgende open brief heeft evenmin tot een antwoord geleid op onze met gegronde redenen aangegeven suggestie om nu een stapje terug te zetten en ruimte te maken voor een proces waarin beide stichtingen met een eigen bestuur en toezichthouder een sluitende business case kunnen maken voor resp. SKB en Slingeland inclusief de noodzakelijk geachte vervangende nieuwbouw. Ook hierop hebben wij geen reactie ontvangen.
Inmiddels constateren we dat ook de medische staven verder van elkaar verwijderd zijn geraakt op basis van een reeds sinds lange tijd sluimerend verschil van inzicht. De reactie van uw zijde in de pers naar aanleiding van het vertrek van dhr. Van Ewijk heeft daarbij niet geholpen aangezien u een herhaling liet zien van wat eerder door de voormalig bestuurder als lijn van Santiz werd gepresenteerd, waarbij u de nieuwbouw en de fusie als niet ter discussie staande onderwerpen aanmerkt. Op geen enkele wijze lijkt u genegen op onze suggestie, uit de open brief, te willen ingaan en lijkt u de verder toenemende onrust ook onvoldoende serieus te nemen. De oplossing zal niet liggen bij een opdracht gevende Raad van Toezicht die onverkort vasthoudt aan de lijnen die de voormalig bestuurder en de RvT volgen.
Uiteraard vragen wij opnieuw naar de volledige onderzoeken die in uw opdracht zijn gedaan door Gupta Strategist. Naar wij horen blijkt hier voor nu uit, dat beide ziekenhuizen beter presteren dan verwacht zou kunnen worden op basis van hun huidige situering. Ook de jaarrekeningen tot en met 2018 geven geen enkele aanleiding op enig punt te twijfelen aan de financiële gezondheid van beide stichtingen.
Splijtzwam lijkt dus toch - de niet ter beoordeling staande - vervangende nieuwbouw te zijn, waarvan wij het definitief ontwerp van oktober 2019 inmiddels zelf hebben kunnen vinden. Beoordeling door enkele deskundigen geven grond voor de aanname dat een ziekenhuis met de geplande omvang en uitrustingsniveau aan de A18 voldoende is om meer dan de productie van SKB en Slingeland uit te voeren en dus zelfs voldoende is om meer klanten in oost Gelderland te trekken.
Het ziekenhuis lijkt in deze vorm niet op een concreet vraag gestuurd plan gebaseerd, maar mikt op een hoog geambieerde marktpositie en staat dan haaks op de basis van het in de Achterhoek passende beginsel onder de fusie tussen SKB en Slingeland met twee basisziekenhuizen in de Achterhoek, beide goed verankerd in hun regio. Wij begrijpen nu ook beter de onbegrijpelijk hoge investeringsbedragen die tot nu toe zijn genoemd. U zou dat in de fase definitief ontwerp preciezer moeten aangeven. U heeft ook naar wij aannemen over de fase van programma van eisen, schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp op basis van een percentageregeling afgerekend.
Wij zijn derhalve geschokt over dit definitief ontwerp, temeer daar beide stichtingen opdrachtgever blijken te zijn, terwijl de publieke uitlatingen spreken over realisatie van het nieuwe ziekenhuis binnen de exploitatie van het Slingeland ziekenhuis. De Stichting SKB zou vanuit een eigen bestuur en toezichthouder nimmer opdracht hebben geven voor het nu tot aan de bestek fase ontwikkelde ziekenhuisgebouw omdat de gevolgen van die investeringen zullen dwingen tot concentratie van zorg en meer op geambieerd aanbod dan op reële zorgvraag, ontwikkeling daarvan en verankering in de regio lijken te zijn gestoeld.
Op dit punt zullen wij ook uw extern accountant vragen inzicht te geven over de afgelopen jaren in de vraag of op enig moment geldstromen ten laste van exploitatie of balans zijn geboekt ten laste van de Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek (SKB).
Waar wij in de vorige open brief aanbevelingen deden voor rust en ruimte en een eigen bestuur en Raad van Toezicht voor een vergunning houdende stichting SKB, doen wij in de huidige situatie een dringend beroep op u een eigen Raad van Toezicht voor de stichting ziekenhuisvoorzieningen oost Achterhoek (SKB) te benoemen op voordracht vanuit de gemeenschap Oost achterhoek. Deze RvT zal dan een (tijdelijk) bestuurder benoemen. Vervolgens trekt SKB zijn plan en heeft ook Slingeland alle ruimte een plan inclusief nieuwbouw te ontwikkelen, waar het SZ het SKB niet voor nodig heeft. Iedereen gaat verder gewoon weer aan het werk in zijn regionale netwerken met inbegrip van de samenwerking die nu al tussen enkele vakgroepen bestaat.
Wij zijn gaarne bereid voorgaande toe te lichten en ontvangen graag, de bij verschillende gelegenheden gevraagde, antwoorden op onze vragen.
Met vriendelijke groet, namens de stichting behoud SKB,

Hendrik Jan Mensink
Jan Bart Wilschut
Anjo Joldersma

De stichting behoud SKB wordt o.a. ondersteund door: OWIN, IKAD, Bredevoort's Belang, OBW, BSV, ABH-CITY, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk, Marktverenigingen, Recreatie en Toerisme ondernemers, stichting Vrienden van het SKB

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden