Het plan voor de Bumerhof. Afbeelding: PR
Het plan voor de Bumerhof. Afbeelding: PR

Plan Bumerhof in gemeenteraad aangenomen

Wonen

Buurtbewoners: ‘We worden het bos ingestuurd’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - “Nu het plan door de gemeenteraad met ruime meerderheid is goedgekeurd, kunnen we overgaan naar de volgende fase”, geeft Roy Barthen projectontwikkelaar van ’t Bonte Paard Advies aan. Samen met Bas Hommelink, directeur bij WAM & Van Duren Bouwgroep geeft hij een toelichting op de plannen.

Roy: “Het eerste idee stamt uit 2015. Toen hebben we een plan ingediend bij de gemeente voor de herontwikkeling van de locatie Bumerweg 9, waarbij het ging om de realisatie van 23 zorgwoningen. Dat heeft echter geen doorgang gevonden, omdat onvoldoende naar voren kwam of hier behoefte aan was. Roy heeft vervolgens contact gezocht met WAM & Van Duren en het plan werd aangepast naar zestien levensloopbestendige woningen en acht studio’s voor jongeren. Ook dat vond geen doorgang, mede vanwege de specifieke jongerenhuisvesting. Het College werkte overigens wel mee om de bestemming op die locatie van bedrijf naar wonen om te zetten.”

Noaberproject 
Bas: “Het huidige, goedgekeurde plan behelst de sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing en de realisatie van een gebouw met vijftien en een gebouw met vier appartementen. Er is gekozen voor schuurarchitectuur, passend bij de omgeving. Het is overigens alleen bedoeld voor 55-plussers. Daarnaast komt er een gemeenschapsruimte voor de bewoners. Hier kan gezamenlijk koffie worden gedronken en hierin bevinden zich een keuken en een toilet. Het is ook de bedoeling om zo lang mogelijk de zorg buiten de deur te houden. Men helpt elkaar daar waar het kan, bijvoorbeeld met de boodschappen of het rijden naar het ziekenhuis. Het is echt een ‘noaberproject’.”

Community wonen
Roy: “Buiten wordt ruimte gecreëerd waar bewoners een groente-, kruiden of bloementuin kunnen aanleggen. De invulling van de gemeenschapsruimte dienen de bewoners ook samen op zich te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een groot succes wordt. Er is een groeiende doelgroep voor dit soort concepten. Het is uniek voor Winterswijk en ook voor de regio. Het community wonen is echt de toekomst.” 

Buurt
De buurt heeft bezwaren tegen het plan. Zo vinden ze het plan veel te groot en derhalve niet passend voor de Bumerweg. Ook de ontsluitingsweg viel niet in goede aarde. Naar aanleiding van een bewonersavond is het plan enigszins aangepast. Zo wordt de weg nu ontsloten via de Steengroeveweg naar de Horstweg. Maar de bezwaren en het onbegrip tegen de omvang van het project zijn gebleven. Afgelopen maand zijn de gemeenteraad, het college en de buurt uitgenodigd voor een schouw. Dat alles leidde er toe dat een meerderheid van de raad vóór de verdere ontwikkeling heeft gestemd. Bas: “We hebben tevens de indruk dat de weerstand in de buurt verminderd is. We hoorden zelfs geluiden van buurtbewoners dat ze er zelf ook wel wilden gaan wonen!” Voor Bas en Roy is het in ieder geval het signaal om met de verdere voorbereidingen door te gaan. Er is bij de Raad van State overigens nog wel een beroep mogelijk tegen het plan. Naar verwachting wordt er medio volgende jaar met de bouw begonnen. De realisatiedatum is voorlopig op juni 2024 vastgezet. De buurt beraadt zich overigens nog wel over de vervolgstappen.

De buurt Bumerweg is niet  blij met uitblijven van goed overleg.  Een afvaardiging van de buurtbewoners laat duidelijk weten dat de onvrede groot is. Al sinds 2016, de beginfase van de planvorming, is de buurt tegen de omvang van de plannen en waren ze graag betrokken bij hoe het ook anders kan. Tot op heden gaf de gemeente echter niet thuis en werd het overleg overgelaten aan projectontwikkelaar Roy Barthen. Het uiteindelijke plan dat in de raadsvergadering van november is aangenomen, kan dan ook niet rekenen op een groot draagvlak van de buurt.

‘We hadden
graag mee
willen denken,
nu voelen
we ons niet
serieus
genomen’


Frustratie
De buurtbewoners: “Als er bijvoorbeeld zes woningen of acht appartementen, maximaal tweehoog, zouden komen, dan was er begrip. Nu komen er negentien appartementen, verdeeld over twee percelen en gedeeltelijk in drie bouwlagen. Dat is veel te groot en past niet in het buitengebied. Hoe verhoudt zich dat tot de Landschapsvisie?” De opstallen van Bouwbedrijf Slotboom worden gesloopt. Dat kan wel op instemming rekenen, maar een onderbouwing voor de geplande nieuwbouw, is niet gegeven. “Er zijn door ons brieven aan het College geschreven, bij de raadscommissie is ingesproken, politieke partijen zijn bezocht, ambtenaren zijn om uitleg gevraagd. Dit heeft niet geleid tot een verduidelijking, wel tot flinke frustratie.”

Beroep
“De uitgestoken hand wordt maar niet opgepakt. We worden het bos ingestuurd. Eigenlijk dient er eerst teruggegaan te worden naar de tekentafel. Er zou meer rekening gehouden moeten worden met onze wensen. Ook voor wat betreft de toekomstige ontsluiting - Horstweg en/of Bumerweg - wil de buurt betrokken worden. Zo zijn er ideeën voor het plaatsen van drempels op de Bumerweg, een zandweg waar het behoorlijk stuift als er bij droog weer auto’s overheen rijden.” Of de buurt nog in beroep tegen de uitspraak van de gemeenteraad bij de Raad van State gaat wordt momenteel onderzocht.

Reactie gemeente
De gemeente Winterswijk laat desgevraagd weten: “Kleinere woningen en appartementen voor senioren die graag in het buitengebied willen blijven wonen, zijn nauwelijks voor handen,” geeft wethouder Vissser aan. “De Seniorenraad liet dit onlangs ook in een brandbrief aan ons weten. Een woningbouwproject zoals aan de Bumerweg is daarom juist voor deze doelgroep een mooie ontwikkeling. We omarmen dit concept. Waarbij bewoners zelfstandig wonen, gezamenlijk de voorzieningen delen en voor elkaar zorgen.”

Voorafgaand aan de bestemmingsplanwijziging waren er veel gesprekken tussen de omwonenden, de gemeenteraad en de initiatiefnemer. Deze gesprekken leidden tot een aantal aanpassingen in het plan. Zo is de doelgroep aangepast naar 55+, is de bouwhoogte verlaagd en wordt de ontsluiting via de Bumerweg voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk gemaakt. In het plan houdt de initiatiefnemer en de gemeente rekening met de verkeerskundige situatie. Wethouder Visser deed hier tijdens de raadsvergadering van 24 november jl. een toezegging over: “Wanneer blijkt dat er toch verkeersoverlast ontstaat, gaat de gemeente dit zo goed mogelijk oplossen.” De gemeenteraad stemde uiteindelijk met een ruime meerderheid in met de bestemmingsplanwijziging.

Het plan voor bouw aan de Bumerweg. Afbeelding: PR
Bouwbedrijf Slotboom wordt gesloopt. Foto: Han van de Laar

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant