Afbeelding

Geen woningbouw op Tuunterveld

Wonen

WINTERSWIJK - Voorlopig worden er geen woningen gebouwd op Tuunterveld. Het college acht woningbouw voor de komende jaren op Tuunterveld onhaalbaar. Voor nieuwe stedelijke ontwikkeling, buiten het bestaande stedelijke gebied is een uitgebreide motiveringsplicht conform de Ladder voor duurzame verstedelijking (een instrument voor efficiënt ruimtegebruik) nodig. Deze motivering is volgens het college onvoldoende om verder te gaan met woningbouw op Tuunterveld. 

Met dit besluit voert het college de motie die door de raad is aangenomen in de raadsvergadering van 26 en 28 oktober 2021, niet verder uit.
In die motie gaf de raad opdracht aan het college om te onderzoeken - volgens de uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling - of het Tuunterveld als locatie kan worden aangewezen voor woningbouw; daarbij goed te kijken naar de doorstroming op de Winterswijkse woningmarkt en de vraag naar betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen; in overleg te gaan met de grondbezitter(s) van het Tuunterveld over het aanwijzen van het Tuunterveld als woningbouwlocatie; de betrokkenenparagraaf bij dit alles proactief op te pakken als gemeente zelf.  

Motiveringsplicht
In de motiveringsplicht zal onder andere de behoefte naar woningen moeten worden onderbouwd. De situatie op de woningmarkt is de afgelopen jaren in Winterswijk veranderd. Het aanbod is afgenomen, prijzen zijn gestegen en de gemiddelde zoektijden voor een sociale huurwoningen zijn gestegen. Het is nodig om nieuwe woningen toe te voegen in de gemeente Winterswijk die inspelen op de behoefte. Zowel in de kern als in het buitengebied.

Op 1 januari van dit jaar stonden er netto 1134 woningen op de planningslijst woningbouw, inclusief 200 woningen op het Tuunterveld. Tuunterveld is opgenomen vanwege de aangenomen motie door de raad. Op basis van de laatste bevolkingsprognoses en woonwensenonderzoeken is de behoefte voor woningbouw op Tuunterveld niet te motiveren. Er zijn in Winterswijk diverse woningbouwplannen die inspelen op de toegenomen behoefte. 

Binnen bestaand stedelijk gebied
Het is voor de komende jaren van belang dat deze woningbouwplannen voor ongeveer 900 woningen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit zijn kleinschalige woningbouwontwikkelingen of locaties binnen het bestaande stedelijk gebied. Deze ontwikkelingen hebben ook ‘voorrang’ op basis van de Ladder voor duurzame verstedelijking.
Dit betekent niet dat woningbouw op Tuunterveld definitief is uitgesloten. Als over enkele jaren de woningbehoefte in Winterswijk groot blijft, ondanks de realisatie van woningen in stedelijk gebied, kan Tuunterveld weer voor woningbouw in beeld komen. Ook dan moet geldt de motiveringsplicht.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk