Euro's. Foto: Pexels.com
Euro's. Foto: Pexels.com

Gemeente Winterswijk wil voorzieningenniveau in stand houden

Politiek

College presenteert meerjarenbegroting 2024-2027

Winterswijk - Het college van burgemeester en wethouders presenteerde op donderdag 28 september de meerjarenbegroting 2024-2027. Winterswijk is een gemeente met een hoog voorzieningenniveau, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Theater de Storm, Boogie Woogie, het SKB, Zwembad Jaspers en het centrum maken dat Winterswijk met recht de centrumgemeente van de Oost-Achterhoek genoemd mag worden. Het college vindt het belangrijk dit, ondanks financiële tegenwind, in stand te houden. Evenals het behouden van een sociale basis voor de meest kwetsbare inwoners, waardoor iedereen mee kan doen aan de samenleving. Het college stelt de gemeenteraad voor om de komende jaren ambities te temporiseren. Op 31 oktober en 2 november besluit de gemeenteraad over de begroting.

Ontwikkelingen
De gemeente Winterswijk wordt geconfronteerd met snelle prijsstijgingen, loonontwikkelingen, hogere rentes en oplopende kosten in het sociaal domein. Hier wordt de gemeente niet volledig voor gecompenseerd door het rijk. Daarnaast ontvangt de gemeente vanaf 2026 jaarlijks minder geld vanuit het rijk. De inkomsten nemen af terwijl de uitgaven juist stijgen. In het financieel meerjarenperspectief zou het tekort oplopen naar € 5 miljoen in 2024, oplopend naar ruim € 11 miljoen in 2027. Investeringen in de grote projecten, plus nodige investeringen in wegen, riolering (incl. klimaatadaptatie), ICT en sportvelden zouden leiden tot een verdubbeling van de schuld van de gemeente. Deze zou van € 70 miljoen bij aanvang van 2023 verdubbeld zijn eind 2027. Daarom moet de gemeente voor de komende jaren scherpe keuze maken.

Besparingsmaatregelen
Om de financiële uitdaging aan te pakken, heeft het college zorgvuldig gekeken naar het geld en de activiteiten. Dit heeft geleid tot een pakket aan maatregelen. Daarnaast stelt het college een bezuiniging voor op de gemeentelijke organisatie. Alle maatregelen hebben geleid tot een sluitende conceptbegroting voor 2024. Hierbij stelt het college de raad voor om eerder gemaakte afspraken en ambities te herzien en grote nieuwe investeringen door te schuiven. De maatregelen variëren van het niet indexeren van subsidies voor 2024, het invoeren van een standaard indicatie voor hulp bij huishouden tot het verlagen van kredieten voor wegen en het bermbeheer naar een lager niveau brengen.

Toekomst
Naast dit maatregelenpakket onderzoekt het college mogelijkheden voor besparingen op de langere termijn om ook de begroting vanaf 2026 sluitend te krijgen. Om zo op langere termijn niet alleen de strikt noodzakelijke maar ook de gewenste investeringen te kunnen doen. Het college kijkt hierbij naar het beheersen van de oplopende kosten in het sociaal domein. Daarnaast richten ze zich op de gemeentelijke organisatie. Door het moderniseren van processen en systemen, met aandacht voor kwaliteit en nauwkeurigheid, verhogen ze de dienstverlening en zijn zij klaar voor de toekomst. Verder investeert de gemeente ook in de medewerkers.

“Ingrepen zijn nodig om die mooie gemeente te blijven, waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. De voorgestelde bezuinigingen zullen niet onopgemerkt blijven in Winterswijk. We hebben vertrouwen in de veerkracht van iedereen in de gemeente Winterswijk om voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Want Winterswijk zijn wij samen.” Aldus wethouder financiën Sandra Metaal.

2024
Naast de besparingsmaatregelen, gaat de gemeente Winterswijk in 2024 ook aan de slag en werkt aan de volgende zaken: de herontwikkeling van de panden aan het Weurden, de vormgeving van de huisvesting voor het buurtschapsonderwijs in ‘t Woold, de wijkaanpak Winterswijk-Oost met de herinrichting van Hakkelerkamp, het ontwikkelen van een gebiedsplan binnen het project Vitaal Platteland, de locatiekeuze van het bedrijventerrein, het vergroenen en aantrekkelijk maken van het winkelgebied in de Wooldstraat, de ontwikkeling van de omgevingsvisie en woningbouw aan onder andere de Narcisstraat en de Rikker. De kwetsbare inwoners blijven de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast blijft Winterswijk werken aan de samenwerking met Duitsland in de EUREGIO en wil de gemeente nog meer Winterswijkse bedrijven kennis laten maken met de mogelijkheden van de INTERREG subsidies.

Besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november over de begroting. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben donderdag 12 oktober tijdens de algemene raadscommissie de mogelijkheid om in te spreken over de begroting (dit is niet meer mogelijk bij de raadsvergadering op 31 oktober en 2 november). Insprekers kunnen zich uiterlijk donderdag 12 oktober voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, via griffie@winterswijk.nl.

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang om 19.30 uur. De begroting is in te zien op www.winterswijk.nl/begroting2024.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk