Afbeelding

Nog geen duidelijkheid over herindeling Markt

Politiek

WINTERSWIJK- In september 2021 heeft de gemeenteraad de centrumvisie ‘Hart van Wenters’ vastgesteld. Dit document gaf aan, dat de Markt een kwaliteitsimpuls nodig had. Er werden verschillende knelpunten geconstateerd. Als belangrijke knelpunten werden het autoverkeer en de parkeerplaatsen aangemerkt. 

Door Clemens Bielen

Men concludeerde dat veel verkeersbewegingen van verschillende weggebruikers elkaar op bepaalde plekken en momenten in de weg zaten. De weg zou bovendien een obstakel vormen voor de verbinding tussen de twee delen van de markt ten noorden en zuiden van de kerk. Ook blokkeert de huidige inrichting de toegang naar de winkels in de Meddosestraat en de Ratumsestraat, volgens dit document. In de kadernotitie, die afgelopen donderdag aan de gemeenteraad ter goedkeuring is voorgelegd, is dan ook geen plaats meer voor autoverkeer en parkeerplaatsen op de markt. Het voorstel luidt: Autovrije markt, geen doorgaand verkeer en geen parkeerplaatsen op de markt. Verder werd in de kadernotitie gepleit voor meer groen. Dat laatste gaf geen aanleiding tot discussie, maar dat de meningen over een autovrije markt verdeeld waren, kan niet als verrassing genoemd worden met de ontwikkelingen rond het Vrijheidspark in het achterhoofd.

Eerst mobiliteitsplan en parkeervisie
Uiteindelijk heeft de raad in ruime meerderheid besloten om de kadernotitie met een aantal wijzigingen vast te stellen.
De wijzigingen luiden als volgt: De raad wil eerst een mobiliteitsplan en parkeervisie voor het hele centrumgebied vaststellen, voordat er schetsontwerpen voor de Markt gemaakt kunnen worden. Dit neemt ongeveer 1,5 jaar in beslag. Vervolgens moeten er minstens drie scenario’s uitgewerkt worden: 1. Een scenario met parkeerplaatsen op de markt.2. Een scenario zonder parkeerplaatsen en een doorgaande weg. 3. Een scenario met alleen onderhoud en aanpassingen in klimaatadaptatie. Deze schetsen worden in elk geval voorgelegd aan betrokken inwoners, centrumondernemers en marktkooplieden.
De gemeente start een pilot om de mogelijkheden te onderzoeken van gereserveerde parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn, zonder invalide parkeerkaart

Angel eruit
In feite gaat de besluitvorming hier weer terug naar af en wil men eerst de gevolgen voor de verkeersontwikkeling en de parkeergelegenheid voor auto’s nader onderzoeken. Het college wilde eerst de kaders vaststellen alvorens tot een eerste schetsontwerp te komen. De raad is wat voorzichter en wil eerst laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van een autovrije markt. Ook is duidelijk geworden dat er vanuit belanghebbenden überhaupt veel weerstand is tegen een autovrije markt. De markt zou er saaier en doodser door worden. De mogelijkheid om autoverkeer en parkeren wél in de winter toe te staan, maar niet in de zomer, is niet ter sprake gekomen. Het project wordt weer opgepakt met een schetsontwerpfase, zodra de raad een mobiliteitsplan en parkeervisie vastgesteld heeft.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant