Het Vlaskampsveld, een van de percelen waarop gekampeerd moet worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het Vlaskampsveld, een van de percelen waarop gekampeerd moet worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Recreatiebedrijf Het Winkel heeft plannen voor grote uitbreiding

Algemeen

Geen draagvlak bij omwonenden voor de vergroting

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Het recreatiepark Het Winkel wil uitbreiden. De wens is om 300 kampeerplekken toe te voegen aan de 800 plekken, die er al zijn. Daarnaast is er een “guesthouse” met 50 kamers voor 200 gasten gepland. Een principeverzoek hiervoor is in maart ingediend. Burgemeester en wethouders hebben in de B en W-vergadering van 20 juli besloten hieraan mee te willen werken. Omwonenden hebben al laten weten grote bezwaren tegen de plannen te hebben

Uitbreiding naar het zuiden
De twee percelen, waarop de uitbreiding is gepland, liggen ten zuiden van het huidige recreatieterrein. Het gaat om het Vlaskampsveld, dat zich vanaf de Oude Bocholtsebaan uitstrekt richting Meester Brouwerlaan. Daarnaast komen nieuwe kampeerplekken op het Brookersveld, dat tussen het natuurgebied de Borkense Baan ligt en de Meester Brouwerlaan. Het gasthuis is in de buurt van de gebouwen op het oudste deel van de camping. Van de 300 geplande kampeerplekken worden er 50 tot 75 ecohuisjes. In het bos tussen het bestaande kampeerterrein ten zuiden van de Slingeweg en het Vlaskampsveld komt een avonturenpad.

Verlengen seizoen en vernieuwende activiteiten gewenst
B en W wil meewerken aan het plan, omdat het past bij het streven van de gemeente om één miljoen overnachtingen in Winterswijk te realiseren. Seizoensverlenging en vernieuwende activiteiten kunnen daarbij helpen. B en W vindt dat de eco-huisjes en het gasthuis hieraan bijdragen. Ook de omgevingsvisie geeft voldoende ruimte om mee te werken. In deze visie wordt gekozen voor recreatie “die gericht is op en geïntegreerd in het landschap”. B en W denkt dat de plannen van Het Winkel daarin passen. Instemmen met een principeverzoek betekent niet dat er al een definitief besluit is. Daarvoor moet recreatiebedrijf het Winkel het plan nog verder uitwerken. Daarna kan er een definitief verzoek worden ingediend dat beoordeeld zal worden. Er zal daarna een bestemmingsplanwijziging nodig zijn, omdat op de twee percelen nog geen recreatie is toegestaan.

Aandacht nodig voor natuur en landschap
B en W wil niet meewerken aan de aanleg van een BMX-baan in het nieuwe gedeelte. Het wordt niet beschouwd, zoals het avonturenpad in het bos, als extensieve (dag)recreatie. Na nader overleg wordt het nu gepland in het centrale oude deel van de camping. Er moet nog veel aandacht besteed worden aan de natuur- en landschapsaspecten. De uitbreiding ligt in een groene ontwikkelingszone, zoals vastgelegd in het Gelderse natuurnetwerk. Uitbreiding hier is alleen mogelijk als er geïnvesteerd wordt in natuur en landschap. Dat moet in overleg met de verantwoordelijke overheid, de provincie Gelderland, uitgewerkt worden. In het B en W-besluit worden voor natuur en landschap diverse aandachtspunten opgesomd. De gemeente ziet wel kansen om de ecologische kwaliteiten in het plangebied te verbeteren. Tot dat Gelders Natuurnetwerk behoren de Borkense Baan, die het terrein van de camping doorsnijdt, en in het noorden het Buskersbos en de Boven-Slinge.

Met omwonenden moet nog worden overlegd
Uiteraard vraagt de gemeente om met betrokkenen te overleggen. Dat is nog niet gebeurd, hoewel het recreatiebedrijf dit al in juni en juli wilde doen. Dit zou in verschillende fasen gebeuren. Eerst met de direct omwonenden, zoals de bewoners van het pand dat, als het plan doorgaat, geheel door recreatie zal zijn omgeven. Daarna wordt met de bewoners gesproken, die iets verder op wonen. Tenslotte zal de ruimere omgeving worden geïnformeerd. De buurt heeft al kennis genomen van de plannen en er al met zo’n 30 personen over vergaderd. Er was geen enthousiasme voor de plannen. De buurt vreest voor teveel verkeer op de Slingeweg en de Meester Brouwerlaan en aangrenzende wegen. Ook wordt met de uitbreiding het open Brinkheurns Landschap aangetast.

Natuursector tegen de plannen
In de natuursector zijn er eveneens bezwaren. Oude uitbreidingsplannen van ruim twintig jaar geleden zijn opnieuw tevoorschijn gekomen. Die zijn toen door de gemeente afgewezen, omdat ze het landschap te veel zouden aantasten. Recreatiebedrijf het Winkel kreeg uiteindelijk alleen uitbreidingsruimte ten zuiden van de Slingeweg. Betrokkenen zoals het Platform Natuur en Landschap kregen toen de indruk dat de camping daarmee zijn maximum grootte had bereikt. In het Platform zijn Winterswijkse natuuronderzoekers en -verenigingen verenigd. Ook Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie zijn lid van het Platform. Natuurmonumenten, eigenaar van het Buskersbos, en het Geldersch Landschap, eigenaar van het langste natuurgebied de Borkense Baan, zijn tegen de plannen. Het Platform als geheel zal eveneens bezwaren kenbaar maken. Zowel vanuit omwonenden en het Platform wordt gesuggereerd dat elders in Winterswijk ruimte kan worden gevonden voor meer verblijfsrecreatie.

Het Brookersveld naast de Borkense Baan. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Een deel van het bestaande recreatieterrein van het Winkel. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk