<p>Van links naar rechts. Edwin Nijenhuis, Johan Damkot, Erik Kruisselbrink, bij het beekje. Foto: Clemens Bielen</p>

Van links naar rechts. Edwin Nijenhuis, Johan Damkot, Erik Kruisselbrink, bij het beekje. Foto: Clemens Bielen

Buurtteam Bessinkgoorweg luidt de noodklok

Gepland bedrijventerrein Misterweg zet druk op watervoorziening

Door Clemens Bielen

WINTERSWIJK - “De keuze voor een bedrijventerrein aan de Misterweg is op verkeerde gronden, uitgangspunten en aannames gebaseerd en gaat financieel niet opbrengen, wat in de B&W nota in januari is voorgespiegeld.”

Met deze woorden eindige Victor Hartong tijdens de inspraakronde van de gemeenteraadsvergadering van 23 april zijn betoog. Hij sprak uit naam van het Buurtteam Bessinkgoorweg en had aan de hand van slides inzichtelijk gemaakt, waarom het geplande bedrijventerrein aan de Misterweg totaal niet voldoet aan de eisen voor de beoogde uitbreiding van bedrijventerrein.

Belangrijk knelpunt is, dat het geplande bedrijventerrein in de nabijheid en binnen de invloedsfeer van het grondwaterbeschermingsgebied in Corle ligt.

Waterwingebied niet betrokken bij het onderzoek
Hartong noemde het ‘ongelofelijk zorgwekkend’ dat geen rekening is gehouden met de gevolgen, die de ontwikkeling van dit gebied tot industrieterrein zal hebben op de watervoorziening, die ook zonder bebouwing en verharding al onder druk staat door veranderende klimaatomstandigheden.

Een groot deel van het geplande bedrijventerrein is onderworpen aan regels en restricties, die er op neerkomen, dat er netto veel minder hectaren grond beschikbaar zijn, dan is beoogd.
Een groot deel valt binnen de beschermingszone natte landnatuur. In de rapporten wordt daar niet over gerept. Volgens de omgevingsverordening van de provincie Gelderland mogen op deze gronden geen activiteiten ontwikkeld worden, die de grondwatersituatie kunnen aantasten, zoals bebouwing en verharding.

"Om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen is extra geld nodig en de overblijvende beschikbare ruimte wordt veel kleiner en naar rato veel duurder. Uiteindelijk zullen er maar 8 Ha. overblijven met strengere milieueisen, terwijl meerdere instanties in de veronderstelling verkeren dat er 18 ha. netto beschikbaar komt", aldus Hartong.

Vitens
Ook drinkwatermaatschappij Vitens heeft in een zienswijze aan de gemeente aangegeven, dat het bedrijventerrein Misterweg in een hydrologisch kwetsbaar gebied ligt. Vitens komt met een lijst van voorwaarden en beperkingen. Naast de al eerder genoemde water intrekzone zijn er vanuit deze locatie ook oppervlaktewateren, die rechtstreeks uitmonden op de Pieriksbeek, die onder andere voor de drinkwatervoorziening van Aalten zorg draagt.

Ondeugdelijk onderzoek heeft ook financiële consequenties
Al eerder was de gemeente teruggefloten wegens ‘fouten’ in het onderzoek. In een lijvige brief wordt de gemeente nu opnieuw puntsgewijs opmerkzaam gemaakt op ernstige fouten, onjuiste feiten, inconsequenties en conclusies in het onderzoeksrapport.
Hartong: “Als het gebied tussen de Misterweg en de Bessinkgoorweg wordt ontwikkeld als bedrijventerrein, komt de rekening niet alleen bij de natuur, niet alleen bij de tientallen omwonenden te liggen, maar ook bij alle inwoners van Winterswijk, omdat het extra veel geld gaat kosten en de toekomst van schoon drinkwater op het spel wordt gezet.”

Gebrek aan transparantie
Het Buurtteam wil zich niet presenteren als een actiegroep; al zet de groep ook vraagtekens bij de daadwerkelijke behoefte aan bedrijventerrein, die zou blijken uit een vooronderzoek, dat de gemeente heeft uitgevoerd. "Over de totstandkoming en uitkomsten van het onderzoek wordt zeer geheimzinnig gedaan", aldus het Buurtteam. Het team verzoekt om transparantie.

Op initiatief van de gemeente is reeds gevestigde bedrijven gevraagd of er op termijn behoefte was aan uitbreiding. Tachtig procent van die uitbreiding zou door 20 procent van de behoeftevragers worden ingevuld. Het is nog steeds niet duidelijk welke bedrijven dat zijn. Door dit gebrek aan transparantie blijft het gissen of deze bedrijven inmiddels al voorzien zijn in hun behoefte of niet.

Achterhaald onderzoek door Corona?
Op het moment van het onderzoek was COVID19 nog niet aan de orde en critici wijzen er op, dat er met name bij kantoren meer thuis wordt gewerkt en gewerkt zal blijven worden. Het lijkt dan ook van belang om inzicht te hebben in de aard van de ondernemingen, die zich zullen vestigen in het projectgebied. Met in het achterhoofd het grondwaterbeschermingsgebied is de aard van de onderneming des te meer van belang, vindt het buurtteam.

Het Buurtteam maakt zich ook zorgen om het tempo, waarin de beslissingen moeten worden genomen. Het is voor raadslezen ondoenlijk om in zo’n kort tijdsbestek goed inzicht te krijgen in de problematiek. Met het gebruik maken van het inspreekrecht hoopt het Buurtteam de raadsleden tijdig te informeren en op scherp te zetten.

De gemeente Winterswijk laat in een reactie weten: "Er zijn verschillende zienswijzen bij ons binnengekomen over de aanwijzing van de Misterweg als voorkeurslocatie voor bedrijventerrein. We werken momenteel hard aan een zorgvuldige en goed onderbouwde beantwoording. Ook onderwerpen als het naastgelegen grondwaterbeschermingsgebied nemen we hier in mee. Zodra deze beantwoording in het college is besproken, zullen wij deze beantwoording delen."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden