Gemeente dient verzoek voor fieldlab in bij minister

WINTERSWIJK - De gemeenteraad van Winterswijk heeft vorige week een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht in gesprek te gaan met het Rijk om te bekijken of het centrum van Winterswijk als pilot of ‘fieldlab’ kan dienen om winkels en horeca gecontroleerd weer open te laten gaan. Het college heeft inmiddels uitvoering gegeven aan die motie door een brief naar de minister van Economische Zaken en Klimaat te sturen.

De brief:

Excellentie,                        
                        

Het centrum van Winterswijk heeft al bijna een jaar te maken met beperkingen als gevolg van COVID-19. Naast de lockdown die sinds 14 oktober geldt, was het afgelopen jaar extra zwaar doordat de grote toestroom van Duitse centrumbezoekers als gevolg van corona is weggevallen. Naast de detailhandel treft dit ook de horeca en de warenmarkt.

Ondanks dat u steunpakketten heeft uitgevaardigd en er beperkte afhaalmogelijkheden zijn, levert dit voor alle ondernemers slechts beperkt omzet op. Zij verkeren in financieel zwaar weer en missen perspectief. We zien tegelijkertijd dat er nog steeds veel kennis over het virus ontbreekt en dat uw kabinet zogenoemde fieldlabs heeft aangekondigd. Tot dusver vonden deze vooral in de Randstad plaats. Wij bieden u daarom graag een fieldlab aan in Oost-Nederland.

Wij realiseren ons dat het kabinet voor een grote uitdaging staat om enerzijds de pandemie onder controle te houden en anderzijds perspectief te blijven bieden aan ondernemers en inwoners. We stellen ons centrum beschikbaar als beheersbare en controleerbare testomgeving, waarin gefaseerd verschillende vormen van versoepelingen getest kunnen worden. We hopen dat dit bijdraagt aan een snellere maar ook veiligere versoepeling voor alle stadscentra in Nederland.

De condities voor een fieldslab in Winterswijk zijn uitstekend. Op dit moment is het aantal coronabesmettingen in Winterswijk gering en ons ziekenhuis heeft zich weer grotendeels toegelegd op de reguliere zorg. Het overleg tussen retail-, horeca- en marktondernemers en lokale overheid is uitstekend en is gedurende de huidige pandemie alleen maar hechter geworden. Dit overleg maakt dat alle partijen in Winterswijk ervan overtuigd zijn, dat wij ons centrum voor een fieldlab corona-proof kunnen inrichten. De schaal en ruimtelijke inrichting van het centrum in Winterswijk lenen zich uitstekend voor een pilot. Het is beheersbaar en de toegang is goed te reguleren. Wij denken dat een fieldlab met de combinatie van retail, horeca en warenmarkt een hele nuttige en praktijkgerichte bijdrage zal leveren, die Nederland helpt in zijn stappen naar verdere versoepeling.

We stellen voor om het ‘fieldlab Stadscentrum’ snel en professioneel in te richten met nauwe betrokkenheid van de GGD, de Veiligheidsregio en brancheorganisaties als INretail en KHN. Het maatschappelijke perspectief van een fieldlab achten wij minstens zo belangrijk als de waardevolle testresultaten die het zal opleveren.

Ondernemers en lokale overheid staan klaar om bij te dragen aan een experiment dat mogelijk overal in Nederland tot navolging kan leiden. Daarnaast lijkt ons geografische spreiding van fieldlabs van belang om overal in Nederland draagvlak te houden voor de covidmaatregelen. De gemeente Winterswijk beseft dat een dergelijke pilot veel inzet van onze organisatie zal vragen. Wij zijn graag bereid deze te leveren, met het doel om bij te dragen aan onderzoek naar verantwoorde mogelijkheden tot versoepeling van de covidmaatregelen.

De gemeenteraad van Winterswijk ondersteunt deze brief en heeft daarover de bijgevoegde motie aangenomen.

Wij horen graag of u op ons voorstel wenst in te gaan,

Met gevoelens van hoge achting,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk,

G.W. Goedmakers                                B.J.J. Bengevoord

Secretaris                                                 Burgemeester

De motie
De raad van de gemeente Winterswijk, in openbare vergadering bijeen op 25 februari 2021,
constaterende dat:

 • het winkelcentrum van Winterswijk al bijna een jaar te maken heeft met beperkingen als gevolg van Covid-19;
 • de horeca is gesloten sinds 14 oktober 2020 en er vanaf half december een lockdown van kracht is;
 • de bestel- en afhaalmogelijkheden voor de meeste ondernemers onvoldoende omzet opleveren;

overwegende dat:

 • het nog langer voortduren van de lockdown desastreuze gevolgen heeft voor ons winkelcentrum;
 • het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Winterswijk tot dusverre relatief gering is geweest;
 • horecaondernemers en winkeliers ervan overtuigd zijn dat zij in staat zijn het winkelcentrum veilig en coronaproof in te richten;
 • de schaal van het Winterswijkse centrum zich goed leent voor een pilot voor een veilig winkelcentrum;
 • een onderscheid hierbij tussen verschillende sectoren en met verschillende openingstijden lastig is vanuit het oogpunt van handhaving;

verzoekt het college om:

 • in overleg te treden met het rijk om het winkelcentrum van Winterswijk aan te bieden als een pilot of fieldlab voor een veilig en coronaproof winkelcentrum (horeca én winkels);
 • bij deze pilot de verschillende sectoren te betrekken die van belang zijn voor het winkelcentrum en pogen deze zoveel mogelijk gelijkwaardig te behandelen;
 • het winkelcentrum binnen de pilot gecontroleerd, dus stap voor stap met steeds ruimere openingstijden, open te laten gaan; en gaat over tot de orde van de dag.
Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden