Winterswijk wil aan de slag, maar eerst duidelijkheid over de toekomst
Woordvoerder namens de landbouw Stefan te Selle licht zijn zorgen voor de camera van RTV Slingeland toe. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Woordvoerder namens de landbouw Stefan te Selle licht zijn zorgen voor de camera van RTV Slingeland toe. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Winterswijk wil aan de slag, maar eerst duidelijkheid over de toekomst

Risico aanwezig dat gebied door stikstofproblematiek op slot word gezet

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Terwijl honderden trekkers, kranen en vrachtwagens langs het oude raadhuis reden, vergaderde de gemeenteraad op donderdag 26 november digitaal. Op de agenda stond onder andere een motie over de gevolgen van de conceptwet stikstofreductie en natuurherstel grensregio’s. Hierin wordt de vrees uitgesproken dat er niets meer in Winterswijk mogelijk is. De landbouw, recreatie en bouw “op slot” zetten, dat is onaanvaardbaar. In de motie wordt gevraagd de beleidsmaker in Den Haag duidelijk te maken, dat het beleid anders moet.

Toch nog discussie over motie
Met de actievoerders was afgesproken dat de motie om half negen behandeld zou worden. Nadat die zou zijn aangenomen, wilden de actievoerders naar huis gaan. Via een geluidstream kon op de Markt de beraadslaging gevolgd worden. Die nam meer tijd in beslag dan verwacht. De motie werd ingediend door VVD, CDA, Winterswijks Belang, GroenLinks, Voor Winterswijk en de PvdA. Alleen D66 had niet ondertekend, omdat volgens Loes ten Dolle de bewering uit de motie dat door “de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen de industrie, woningbouw, recreatie en landbouw in Winterswijk op slot worden gezet” niet klopte. Een motie die niet klopt, kon zij niet ondersteunen. De discussie met Ten Dolle en de schorsingen, waarin over veranderingen in de motie werd overlegd, hielpen niet om haar te overtuigen. Daardoor was het na tien uur dat de motie in stemming werd gebracht en nagenoeg unaniem werd aangenomen. Waarna iedereen op de Markt huiswaarts kon keren.

Bijzondere situatie aan de grens?
In de motie wordt vooral aandacht gevraagd voor de bijzondere situatie aan de grens. De achtergronddepositie in de vier Natura2000-gebieden Wooldseveen, Willink Weust, Bekendelle en Korenburgerveen is veel te hoog. De indieners van de moties zeggen dat dit voor een groot deel aan de uitstoot van stikstofverbindingen (ammoniak en stikstofoxiden) te wijten is die uit Duitsland afkomstig is. Ook werd het overvliegende verkeer als bron gezien. Voor het gemak werd daarbij vergeten dat Nederland misschien wel meer voor de natuur schadelijke stoffen naar het buitenland exporteert. De precieze balans is overigens voor Winterswijk onbekend. Dat de achtergronddepositie echter niet drastisch teruggebracht kan worden is alle betrokkenen duidelijk, ook de in Winterswijk actieve natuurorganisaties.

Kijk nog eens goed naar de grensregio’s
Of Winterswijk werkelijk op slot gaat is maar de vraag. Dat gaf ook Gert-Jan te Gronde toe, die de motie namens de indieners toe lichtte. Hij noemde het een “lastig dossier, dat lastig is te begrijpen”, omdat het over zoveel facetten gaat. “Het risico is dat er nu bepaalde stappen worden gezet, die niet te overzien zijn. Als we nu niets doen hebben we later spijt en zeggen we dat we hebben geslapen.” Overal wordt beweerd, zelfs door het ministerie van landbouw, dat de 50% beoogde reductie van de stikstofuitstoot op de Natura2000 gebieden geen keiharde voorwaarde is voor Winterswijk. “Maar wie geeft ons de garantie dat niemand naar de rechter stapt en de stikstofwet toch weer onderuit haalt.” De motie is bedoeld als signaal aan de Tweede kamer, de minister en de provincie. “Wij zijn niet per se tegen de wet, maar zeggen maak even een pas op de plaats en kijk nog eens naar de grensregio’s. Ga in gesprek”, zei te Gronde. Stefan te Selle, de woordvoerder van de landbouwers, vreest dat in theorie alles op slot kan gaan. “Zo meteen kan er geen auto meer worden gestart, omdat je dan al stikstofoxiden uitstoot.” Hij wil eveneens graag in gesprek, het liefst met minister Carola Schouten. Hij hoopt dat ze bereid is om naar Winterswijk te komen.

Aanbod over eigen gebiedsgerichte aanpak herhaald
Wethouder Inge Klein Gunnewiek reageerde dat zij aan de slag gaat met wat de gemeenteraad, maar ook de boeren en andere belangenorganisaties vragen. Zij zei dat er vooral duidelijkheid moet komen over wat het toekomstperspectief is voor met name de landbouw. Veel boeren zijn bereid bezig te gaan met het reduceren van stikstof en het vergroten van biodiversiteit op hun gronden. Zij willen dat echter niet doen als er geen zekerheid is over of zij in Winterswijk over tien jaar nog een rendabel boerenbedrijf kunnen hebben. Vooral willen zij, net als de andere betrokken partijen aan de slag met een eigen gebiedsgerichte aanpak. Doelen bereiken, akkoord, maar wel met ruimte voor Winterswijkse oplossingen. Bovendien is het belangrijk dat er voldoende geld van provincie en rijk komt om projecten uit te voeren en te experimenteren. In overleg met alle betrokkenen werkt de gemeente al aan het plan Vitaal Platteland Nationaal Landschap Winterswijk, een nadere uitwerking van het aanbod om aan de slag te gaan met die gebiedsgerichte aanpak. Dat aanbod heeft de gemeente Winterswijk samen met de Stichting Waardevol Cultuurlandaschap (WCL) al eind 2019 aan rijk en provincie gedaan. Een adequate reactie kwam nog niet. De wethouder zei dat WCL inmiddels een vervolgbrief heeft opgesteld, waarin nadrukkelijk om duidelijkheid over dat toekomstperspectief wordt gevraagd. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat Winterswijk staat te popelen om aan het werk te gaan, als er maar duidelijkheid komt over wat kan.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden