Gemeenteraadsbesluiten van 30 januari 2020

WINTERSWIJK – De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 30 januari de volgende besluiten genomen.

De raad heeft Arjan ter Haar beëdigd als nieuw commissielid namens de fractie Voor Winterswijk.

Gewijzigde verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp
De raad heeft de gewijzigde verordeningen 'Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020' en de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020' vastgesteld. De verordeningen zijn aangepast, omdat de (landelijke) regels voor de vaststelling van het persoonsgebonden budget (pgb) zijn aangescherpt.

Aangepaste bouwverordening
Raad stelt aangepaste bouwverordening vast en trekt brandveiligheidsverordening in De gemeentelijke bouwverordening is aangepast als gevolg van verschillende wetswijzigingen. Daarnaast is de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening per 1 januari 2018 van rechtswege vervallen door de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De raad heeft de aangepaste bouwverordening vastgesteld en de brandveiligheidsverordening ingetrokken.

Raad stemt in met lidmaatschap ECAL bij werkgeversvereniging VNG
De raad heeft ingestemd met de aansluiting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stemt in met wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland en lidmaatschap werkgeversvereniging VNG
De raad heeft ingestemd met de aansluiting van de Stadsbank Oost Nederland (SON) bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenschappelijke regeling wordt hier op aangepast.

Raad benoemt leden Raad van Toezicht SOPOW
De raad heeft mevrouw M. Spijkstra-Ruyten en de heer J.J.P. ten Dolle met algemene stemmen benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Winterswijk (SOPOW).

Raad neemt motie aan over vuurwerk
Zowel de fracties van GroenLinks, PvdA, VVD en WB als de fracties van D66, CDA en VW dienden een motie in over vuurwerk. Na een schorsing bereikten alle raadsfracties overeenstemming over de tekst van één gezamenlijke motie. In deze motie wordt het college werd verzocht de mogelijkheden, haalbaarheid, draagvlak en de gevolgen van verschillende alternatieven voor het bestaande vuurwerkbeleid voor Winterswijk te verkennen. Daarnaast heeft de raad het college gevraagd een brief over de regulering van vuurwerk naar de Tweede Kamer te sturen als daar aanleiding voor is. Deze motie werd met algemene stemmen aanvaard.

Het videoverslag van deze raadsvergadering is terug te zien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden