Meer mogelijk op boerderijerven. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Meer mogelijk op boerderijerven. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Gemeente wil meer ruimte geven voor wonen in het buitengebied

"Winterswijk is geen stiltegebied"

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Sinds 21 augustus ligt de omgevingsvisie voor het buitengebied ter inzage. Hierin worden de hoofdlijnen beschreven van welke ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn in het waardevolle cultuurlandschap van Winterswijk. Wethouder Inge Klein Gunnewiek hoopt dat de visie veel aandacht krijgt, want die moet bewoners stimuleren om met plannen voor bijvoorbeeld woningbouw te komen. Als het aan burgemeester en wethouders ligt is er veel meer mogelijk in het buitengebied. Dat betekent niet dat alles kan. "De visie geeft de maximale vrijheid die wij willen geven", zegt de wethouder.

Versoepeling van regels
De omgevingsvisie moet leiden tot een omgevingsplan voor het buitengebied..Dat zal het huidige bestemmingsplan vervangen. Ook aan dat plan ging een visie buitengebied vooraf. Bij dit alles is het nog wachten op de landelijke omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat. In die wet worden allerlei wetten en regelgevingen geïntegreerd, zodat een bewoner die een plan wil uitvoeren niet meer talloze vergunningen en procedures nodig heeft. Over hoe streng de overblijvende regels worden toegepast kan een gemeente verschillende keuzes maken. In de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied kiest de gemeente voor de middenweg: niet te streng, maar ook niet alles zomaar toestaan. Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan buitengebied is er echter wel sprake van een versoepeling van de regels. Wethouder Klein Gunnewiek hoopt dat de gemeenteraad hiermee in december zal instemmen.

Aantal plannen al bekend
Bij de gemeente zijn al een aantal plannen bekend, die met het vaststellen van de nieuwe omgevingsvisie gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor een initiatief in 't Woold, waar aansluitend aan de kern bij de Gosselinkweg plannen zijn voor de bouw van veertien woningen voor jongeren en ouderen. Dat past nog niet in het huidige beleid, maar kan na het vaststellen van de omgevingsvisie wel gerealiseerd worden. Met een wijziging van het huidige bestemmingsplan zou het wellicht ook mogelijk gemaakt kunnen worden, maar daarvoor zou dan weer een apart beleidskader ontwikkeld moeten worden. Dat kader is nu in feite al onderdeel van de omgevingsvisie. De wethouder verwacht dat als de visie is vastgesteld nog veel meer initiatieven bij de gemeente ingediend zullen worden. Niet iedereen gaat al bezig met planontwikkeling, voordat er zekerheid is over een goede kans op realisatie.

Zorgvuldig met landschap omgaan
Aan de omgevingsvisie wordt al vele jaren gewerkt. In 2016 zijn er al inloopbijeenkomsten in verschillende buurtschappen geweest, Daar namen ruim 250 mensen aan deel. Die gaven aan in meerderheid geen windmolens te willen Er werd toen nog niet gepleit voor meer bouw van nieuwe woningen, maar wel voor de verruiming van mogelijkheden op boerderijerven. Daar wordt in de nieuwe visie aan tegemoet gekomen. Ook was er een groot draagvlak om het landschap in stand te houden. Na de inloopavonden stelde de gemeenteraad in 2017 een startnotitie vast. De uitwerking tot de visie kostte wat meer tijd. Begin dit jaar waren er opnieuw bijeenkomsten met bewoners en belangenorganisaties, waarna de vise kon worden afgemaakt. Bij het opstellen van de visie zijn de landbouworganisatie LTO, de ondernemersvereniging buitengebied Winterswijk en de belangenorganisaties van de buurtschappen nauw betrokken. Met natuur- en milieuorganisaties heeft geen overleg plaats gevonden. Dat betekent niet dat de gemeente natuur en landschap minder belangrijk vindt. "Het buitengebied is geen stiltegebied", zegt wethouder Klein Gunnewiek. "Er moet ruimte zijn voor wonen, werken en recreëren. Mar we willen ook het landschap beschermen en daar zorgvuldig mee omgaan. We streven naar een goede balans."

Meer berichten