Groen opofferen en elders compenseren? Foto: Bernhard Harfsterkamp
Groen opofferen en elders compenseren? Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Op zoek naar ruimte voor uitbreiding bedrijven

Ook regionaal vastgesteld dat er behoefte is aan extra bedrijventerrein

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Samen met de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) presenteerde de gemeente Winterswijk in januari een onderzoek naar de uitbreidingsbehoefte van de Winterswijkse bedrijven. Daaruit bleek dat er achttien hectare nieuw bedrijventerrein nodig is. Tegelijkertijd startte ook het traject van de Achterhoekse gemeenten om samen met de Provincie Gelderland nieuwe afspraken te maken over de benodigde hectares. Dit leidde tot het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW) 2019 – 2023. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan 17 hectare. Burgemeester en wethouders hebben daarom op dinsdag 21 mei een plan van aanpak vastgesteld met als doel om op korte termijn extra hectares voor bedrijvigheid te vinden.

Urgent tekort van zeven hectare
Wethouder Inge Klein Gunnewiek is blij dat nu ook in het regionale programma staat dat er meer uitbreidingsruimte nodig is. "Ook regionaal is nu vastgesteld dat er vraag is naar nieuwe bedrijventerreinen en dat die vraag echt lokaal is." Verplaatsen naar regionale bedrijventerreinen is daarom voor de aan Winterswijk gebonden bedrijven geen reële mogelijkheid. De ruimtebehoefte in het RPW is op een andere manier bepaald dan in het eigen onderzoek van de gemeente. Voor het regionale plan is gekeken naar de macro-economische ontwikkeling in Nederland en die is vertaald naar de regionale en lokale ruimtevraag. Bij het onderzoek van de gemeente en de OWIN is gesproken met de plaatselijke bedrijven. Opvallend is dan dat de uitkomsten nagenoeg overeenkomen. "Het RPW is een steun in de rug", zegt de wethouder. In het RPW wordt geconstateerd dat er op korte termijn een "urgent tekort" is van zeven hectare. Voor de middellange termijn is er behoefte aan twaalf tot zeventien hectare.

Nieuwe locaties zoeken
"Wij hebben intussen niet stil gezeten", zegt wethouder Klein Gunnewiek. "Wij hebben gewerkt aan een plan van aanpak." Dat plan kent drie sporen. "Allereerst gaan we op zoek naar naar nieuwe locaties voor bedrijven. We geven een bureau in juni opdracht om uit te zoeken waar dat nog kan." Het vinden van de extra hectares zal niet gemakkelijk zijn vanwege de ligging in het Nationaal Landschap. Bij dit locatiekeuze-onderzoek wordt wel aansluiting bij bestaande bedrijventerreinen gezocht en wordt gekeken naar de verkeersinfrastructuur, duurzaamheid en de inpassing in het landschap. De wethouder kan nog geen locaties noemen, die in aanmerking kunnen komen. In het verleden is echter al wel eens gesuggereerd om het gebied aansluitend aan het huidige bedrijventerrein richting Motomarkt te ontwikkelen. Of het Tuunterveld aan de andere kant van de rondweg west.

Gebiedsvisie Misterweg
"We willen ook nog eens goed kijken naar het bedrijventerrein aan de Misterweg", zegt Klein Gunnewiek. Het gaat om het gebied waar transportbedrijf HSF Logistics, steenfabriek de Vlijt en Obelink liggen. Daartussen bevinden zich nog woningen, weilanden, bosjes en groenstroken, die deels als ecologische verbindingszone worden beschouwd. Daarvoor wordt een gebiedsvisie opgesteld. "Daarbij willen we ook goed kijken naar de verkeersafwikkeling", zegt de wethouder. Vooral bij HSF en Obelink is het vaak lastig om de drukke Misterweg op te komen. Er wordt ook rekening gehouden met toekomstige uitbreidingsbehoefte van de drie bedrijven. Daarbij wordt nog eens goed gekeken naar de bestaande ecologische verbindingszones. "De vraag is in welke mate deze functioneren en hoe kwetsbaar ze zijn", wordt geschreven in de ambtelijke notitie over het plan van aanpak. Omdat er ambities zijn voor een robuuste ecologische verbindingszone tussen Korenburgerveen en Bekendelle wordt daar naar gekeken. Dat zou kunnen betekenen dat het opofferen van groen tussen de huidige bedrijven wordt gecompenseerd met nieuwe natuur aan de westkant van Obelink.

"Voorkomen dat bedrijven Winterswijk verlaten"
In de bebouwde kom wordt een stedelijke herverkaveling voor bedrijven opgestart. "Er is ruimte voor bedrijven op het bedrijvenlandgoed de Slinge en in de spoorzone", zegt de wethouder. Als een bedrijf vanuit het bestaande bedrijventerrein er naar toe verhuist, ontstaat er op de oude locatie uitbreidingsruimte voor omliggende bedrijven. Een eerdere stedelijke herverkaveling leidde er toe dat projecten als het Eucalyptapark en het Cultuurkwartier werden opgestart. Ook leidde het tot woningbouw op andere locaties dan oorspronkelijk gedacht. Door een soortgelijke herverkaveling voor bedrijven uit te voeren hoopt de gemeente dat er binnen de huidige bedrijventerreinen meer ruimte komt. "We moeten voorkomen dat bedrijven Winterswijk verlaten", zegt wethouder Klein Gunnewiek. Alleen voor bedrijven die in de zwaarste milieucategorie vallen kan niets gedaan worden. Daarvoor is geen plek in Winterswijk en die zullen naar de Laarberg tussen Groenlo en Lichtenvoorde moeten.

Meer berichten