Vaart maken met zonneparken en -velden

Ruimte in grootschaligere delen Winterswijkse buitengebied benutten

Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In de commissie ruimte van woensdag 4 december waren alle raadsfracties positief over het beleidskader zonneparken en zonnevelden. Er werd wel geconstateerd dat er nog veel moet worden gedaan om de ambitie te realiseren dat er in de komende vier jaren vijftig hectare hiervan wordt aangelegd. Door de kwetsbaarheid van het waardevolle landschap is er weinig ruimte voor grootschalige zonneparken. Wim Wassink (CDA) vond echter dat er ook in het Nationaal Landschap Winterswijk gebieden zijn waar dit wel mogelijk moet zijn. Een meerderheid van de commissie was het met hem eens.

'Nee, tenzij' wordt 'ja,mits'
Bij de discussie over grotere zonneparken ging het om een nuanceverschil. Wethouder Wim Elferdink zei dat het beleidskader ruimte geeft voor grotere parken in de grootschaligere en opener gedeelten van het buitengebied, maar dat het uitgangspunt 'nee, tenzij' is. Dat betekent dat een initiatiefnemer eerst moet aantonen, dat het plan geen nadelig effect heeft op het landschap en dat er ook voldoende is gesproken met omwonenden over mogelijke participatie bij de aanleg. Wassink stelde voor er 'ja, mits' van te maken. "Dat is uitnodigender. Er is dan het gevoel dat de gemeente in principe wil meewerken. Behalve als aan de voorwaarden dat het landschap niet wordt aangetast en omwonenden worden betrokken, niet wordt voldaan."

Beleidskader nodigt mensen uit om initiatieven te nemen
Vlok van Harten (Winterswijks Belang) steunde het 'ja,mits'-voorstel van het CDA. Petra Borsboom (GroenLinks) was minder enthousiast. Zij vond dat er dan eigenlijk al 'ja' is gezegd en dat er dan wel heel goede argumenten nodig zijn om een verzoek nog te kunnen afwijzen. Wethouder Elferdink vond dat je niet moet meewerken aan iets wat tot ongewenste ontwikkelingen kan leiden. Hij leek meer voor 'nee, tenzij' te voelen. Als de gemeenteraad het anders wil, leek hem een amendement het verstandigst. Wassink kondigde daarna aan, dat te zullen indienen voor de raadsvergadering van 20 december.

Bewoners buitengebied gelegenheid geven mee te doen
De wethouder zei net als de gemeenteraad vaart te willen maken. "Het beleidskader is zodanig opgesteld dat het mensen uitnodigt initiatieven te nemen." Hij vertelde dat er twee projecten van gezamenlijk tien hectare in behandeling zijn. "Er is een partij die aan de slag wil met negentig hectare. Dan maken we wel meteen flinke stappen. Maar daarbij gaat het om een ontwikkelaar die de zonnepanelen overal wil neerleggen, er financieel van wil profiteren en daarna 'gegroet Winterswijk' zegt. Dat willen we anders." De wethouder vindt dat deze initiatiefnemer pas aan de slag kan als er participatie is van bewoners in het buitengebied. Die participatie is niet verplicht. "Het gaat erom dat die aangeboden wordt. We willen voorkomen dat alleen een ontwikkelaar het geld krijgt, terwijl omwonenden er tegenaan kijken. Meeprofiteren verzacht de pijn." Als de omwonenden echter niet mee willen doen, kan een plan wel in behandeling worden genomen.

Meer berichten