Seniorenraad vergadert

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandagmorgen, 26 november om 9.30 uur bijeen in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens.
In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA ( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel. De werkwijze die de seniorenraad hanteert is dat de raad is opgesplitst in een aantal portefeuillehouders met de werkvelden: wonen en woonomgeving, zorg, dienstverlening en welzijn, mobiliteit, veiligheid en educatie.

Om 10.00 uur volgt er een bespreking met de heer Gerben Beunk (beleidsambtenaar gemeente Winterswijk) en mevrouw Irene Kransen (locatiemanager Winterswijk van De Woonplaats) over het onderwerp: Wonen met Zorg. Wonen met 24 uurs zorg. De gemeente Winterswijk heeft in november 2017 het beleidskader Wonen met Zorg 2017 – 2019 vastgesteld. Hier gaat het om 24 uurs zorg. Er is door de gemeente een ambtelijke werkgroep opgesteld, die samen met betrokken partijen, waaronder ook dus de seniorenraad, het verder vorm wil geven.
In aansluiting hierop volgt om 11.00 uur een bespreking met mevrouw Riet Tazelaar (Alzheimer Nederland afdeling Gelderland) en mevrouw Hetty Top (Netwerk Dementie Oost-Achterhoek) over het onderwerp: Dementie.
De intentie van beide organisaties is om samen met de seniorenraad te onderzoeken waar en hoe de voorlichting en ondersteuning voor mensen met (beginnende) dementie verbetering behoeft. En hoe zij samen in deze kunnen optrekken.
Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Bezoekers kunnen ook zelf het woord voeren. Zij kunnen eveneens een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie staat op de website.


www.seniorenraadwinterswijk.nl

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten